دو فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش (VCM) - واژه نامه اختصاصی