دو فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش (VCM) - نمایه نویسندگان