اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 80

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد مقالات 56
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
درصد پذیرش 55 %