دو فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش (VCM) - اهداف و چشم انداز