اهداف و چشم انداز

ایجاد و تحویل یک ارزش به مشتری به همین سادگی هم نیست و سازمان­ ها این ارزش را از طریق هماهنگ سازی  فعالیت­ های گسترده ای انجام می دهند که به مجموعه این فعالیت های به هم متصل زنجیره ارزش گفته می شود. مفهوم زنجیره ارزش برای اولین بار توسط مایکل پورتر پیشنهاد شد که شامل فعالیت هایی است که برای خلق کالاها و خدماتی که برای مصرف کننده ارزشمند بوده و برای شرکت سودآور است .

با توجه به اهداف زنجیره ارزش اهداف این مجله نیز بدین صورت تعریف می شود:

  1-اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه زنجیره ارزش

  2- ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته های محققین به خصوص در حوزه های کاربردی مدیریت زنجیره ارزش

  3 - طرح موضوعات کاربردی در حوزه مدیریتی به صورت تحلیلی و علمی

  4- ارائه نتایج پژوهش ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه مدیریت زنجیره ارزش

  5 - شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت های علمی و پژوهشی در حوزه زنجیره ارزش در سطح ملی و بین المللی

  6- تقویت انگیزه پژوهشگران فعال درحوزه زنجیره ارزش جهت حضور مؤثر درعرصه ها و مجامع علمی ملی و بین المللی