دو فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش (VCM) - بانک ها و نمایه نامه ها