دو فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش (VCM) - فرایند پذیرش مقالات