اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا رستم زاده

مدیریت صنعتی استادیار گروه مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

r.rostamzadehiaurmia.ac.ir

سردبیر

مقصود امیری

مهندسی صنایع استاد گروه مدیریت صنعتی،

دانشگاه علامه طباطبایى تهران

amiriatu.ac.ir

مدیر داخلی

حسین بوداقی خواجه نوبر

مدیریت بازرگانی استادیار گروه مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

h_budaghiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

رضا احمدی

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی

دانشگاه هرمزگان

ahmadi.hormozgangmail.com

سلیمان ایران زاده

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

iranzadehiaut.ac.ir

یونس بادآور نهندی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

badavarnahandiiaut.ac.ir

نازنین پیله وری سلماسی

مدیریت صنعتی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

nazanin.pilevarigmail.com

سعید جبارزاده

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

jabbarzadeh.sgmail.com

ناصر فقهی فرهمند

مدیریت صنعتی دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران.

farahmandiaut.ac.ir

جعفر صادق فیضی

مدیریت بازرگانی استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

j.feiziiaurmia.ac.ir

محمد رضا کاباران زاد قدیم

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

kabaranzadyahoo.com

رضا نجف بیگی

مدیریت استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

r.najafbagysrbiau.ac.ir

مدیر اجرایی

کریم اسگندری

گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

skandarikyahoo.com

کارشناس نشریه

زینب سلطانی

مدیریت IT --

soltany_zyahoo.com

ویراستار انگلیسی

احمد اسماعیلی

مدیریت صنعتی ---

ahmet.ismaeiligmail.com

ویراستار ادبی

سارا جهادی کندلجی

مدیریت بازرگانی ---

s.jahadi68gmail.com