اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا رستم زاده

مدیریت صنعتی استادیار گروه مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

r.rostamzadehiaurmia.ac.ir
0000-0002-6161-7173

سردبیر

دکتر مقصود امیری

مهندسی صنایع استاد گروه مدیریت صنعتی،

دانشگاه علامه طباطبایى تهران

amiriatu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر

مدیریت بازرگانی استادیار گروه مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

h_budaghiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا احمدی

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی

دانشگاه هرمزگان

ahmadi.hormozgangmail.com

دکتر سلیمان ایران زاده

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

iranzadehiaut.ac.ir

دکتر یونس بادآور نهندی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

badavarnahandiiaut.ac.ir

دکتر نازنین پیله وری سلماسی

مدیریت صنعتی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

nazanin.pilevarigmail.com

دکتر سعید جبارزاده

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

jabbarzadeh.sgmail.com

دکتر ناصر فقهی فرهمند

مدیریت صنعتی دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران.

farahmandiaut.ac.ir

دکتر جعفر صادق فیضی

مدیریت بازرگانی استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

j.feiziiaurmia.ac.ir

دکتر محمد رضا کاباران زاد قدیم

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

kabaranzadyahoo.com

دکتر رضا نجف بیگی

مدیریت استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

r.najafbagysrbiau.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر کریم اسگندری

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

skandarikyahoo.com

کارشناس نشریه

دکتر زینب سلطانی

مدیریت IT --

soltany_zyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر احمد اسماعیلی

مدیریت صنعتی ---

ahmet.ismaeiligmail.com

ویراستار ادبی

سارا جهادی کندلجی

مدیریت بازرگانی ---

s.jahadi68gmail.com