درباره نشریه

نشریه مدیریت زنجیره ارزش در تاریخ  94/11/27 به شماره ثبت 77019 به زبان فارسی  و ترتیب انتشار دو فصلنامه به صورت رسانه برخط از فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت خود را دریافت نمود و  به صورت تخصصی این مجله، مقالات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی را در حوزه مدیریت زنجیره ارزش و سایر موضوعات مرتبط را جمع آوری و نشر خواهد نمود.

 مقالات مربوط به مرور در یک موضوع تخصّصی (مقالات تحلیلی) و مقالات کوتاه علمی نیز در این مجله قابل چاپ می‌باشند. همچنین مسائل خاص و روز در مدیریت زنجیره ارزش گاهاً به صورت شماره ویژه منتشر خواهد شد. مقالات دریافت شده پس از بررسی اولیه و داوری توسط متخصّصین رشته پس از تأیید نهایی هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید. مقالات نباید قبلاً در نشریات خارجی و داخلی چاپ و یا به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال شده باشند. مقالات به‌ترتیب وصول و تصویب چاپ خواهند شد. مسئولیت علمی و اخلاقی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن می‌باشد. به تعداد نویسندگان، مقاله چاپ شده برای نویسنده اول جهت توزیع بین نویسندگان دیگر ارسال می‌گردد.

  محورهای علمی مقاله های این مجله به قرار زیر است:

 

• تغییر تکنولوژیکی در زنجیره ارزش

•  تولید ناب و چابک

• فناوری اطلاعات و ارتباطات

• تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و کاربردهای آن

• مدیریت شبکه دانش

• معیارهای عملکرد

• استراتژی های زنجیره ارزش، برنامه ریزی، طراحی و توسعه

• مدیریت زنجیره تامین، تدارکات و طراحی کانال توزیع

• نوآوری و توسعه محصول

• مدیریت ارزش / ارتباط، اعتماد، مشارکت، اتحاد استراتژیک

• منبع یابی جهانی ، تدارکات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی

• طراحی شبکه و مسیریابی

• پیش بینی / برنامه ریزی تقاضا ، انجام سفارش، زمان پاسخ دهی سریع

• زیرساختها و مقررات، دولت الکترونیک

• مدیریت تغییر

• زنجیره تامین سبز و پایدار

• مدیریت ریسک در زنجیره تامین

• عملیات داخلی و سیستم های مهندسی مجدد، بهبود، بهینه سازی

• مدیریت کیفیت شامل: مدل تعالی کسب و کار ، شش سیگما، TQM، SPC، و غیره

• تصمیم گیری و مدل سازی کسب و کار