درباره نشریه

نشریه مدیریت زنجیره ارزش در تاریخ  94/11/27 به شماره ثبت 77019 به زبان فارسی  و ترتیب انتشار دو فصلنامه به صورت رسانه برخط از فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت خود را دریافت نمود و  به صورت تخصصی این مجله، مقالات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی را در حوزه مدیریت زنجیره ارزش و سایر موضوعات مرتبط را جمع آوری و نشر خواهد نمود.

 مقالات مربوط به مرور در یک موضوع تخصّصی (مقالات تحلیلی) و مقالات کوتاه علمی نیز در این مجله قابل چاپ می‌باشند. همچنین مسائل خاص و روز در مدیریت زنجیره ارزش گاهاً به صورت شماره ویژه منتشر خواهد شد. مقالات دریافت شده پس از بررسی اولیه و داوری توسط متخصّصین رشته پس از تأیید نهایی هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید. مقالات نباید قبلاً در نشریات خارجی و داخلی چاپ و یا به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال شده باشند. مقالات به‌ترتیب وصول و تصویب چاپ خواهند شد. مسئولیت علمی و اخلاقی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن می‌باشد. به تعداد نویسندگان، مقاله چاپ شده برای نویسنده اول جهت توزیع بین نویسندگان دیگر ارسال می‌گردد.