بررسی و تعیین نحوه‌ی ارتباط قابلیت‌های خرید سبز با عملکرد اقتصادی و زیست‌محیطی با در نظر گرفتن اندازه شرکت به‌عنوان عامل تعدیلگر (مورد مطالعه‌ای: شرکت‌های تولیدی محصولات ارگانیک در استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

عملکرد اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل جهت دستیابی به مزیت رقابتی در بازار محصولات تولیدی بوده است در سال‌های اخیر توجه به افزایش استفاده از محصولات ارگانیک شده است. و بخشی از بازار مصرفی معطوف به این موضوع است. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر 80 شرکت تولیدی محصولات ارگانیک در استان گیلان هستند. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر، نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS 2 استفاده شد. فرضیه‌های تأیید شده عبارتند از (تأیید رابطه بین قابلیت‌های خرید سبز با عملکرد محیطی، تأیید رابطه بین عملکرد محیطی با عملکرد اقتصادی، تأیید نقش اندازه شرکت به عنوان عامل تعدیلگر در رابطه بین قابلیت‌های خرید سبز با عملکرد محیطی، تأیید نقش اندازه شرکت عامل تعدیلگر در رابطه بین قابلیت‌های خرید سبز با عملکرد اقتصادی، تأیید رابطه بین قابلیت‌های عملیاتی خرید سبز با عملکرد محیطی، تأیید رابطه بین قابلیت‌های پویای خرید سبز با عملکرد محیطی، تأیید رابطه بین قابلیت‌های پویای خرید سبز با عملکرد اقتصادی) است، اما رابطه بین قابلیت‌های عملیاتی خرید سبز با عملکرد اقتصادی، نقش اندازه شرکت عامل تعدیلگر در رابطه بین عملکرد محیطی باعملکرد اقتصادیو رابطه بین قابلیت‌های خرید سبز با عملکرد اقتصادی مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Determining the Relationship between green purchasing capabilities with Economic and Environmental Performance Considering the Moderating Role of Firm Size (Case Study: Organic Manufacturing Companies in Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • Majid Bahramkhoo 1
  • Maryam Daneshmand-Mehr 2
1 Management Department, Islamic Azad University of Lahijan, gilan, iran
2 Industrial engineering department, Islamic Azad university of Lahijan, gilan, Iran
چکیده [English]

Economic performance is one of the most important factors in achieving competitive advantage in the market of manufactured products. In recent years, attention has been focused on increasing the use of organic products. And part of the consumer market focuses on this issue. Regarding the importance of this issuethis study aimed to investigate the relationship between the ability of green purchases and economic and environmental performance considering the size of the company as a moderating factor in organic production companies in Guilan province. This research is based on the type of target. Data gathering was a field method. A questionnaire was used to collect information. The statistical population of the study is 80 organic products manufacturing companies in Guilan province. Structural equations were used to analyze the data using SPSS and S-PLS software. The results show that of the ten hypotheses presented in the research, seven hypotheses were approved and three hypotheses were not approved. Confirmed hypotheses (confirmation of the relationship between green purchasing capabilities and environmental performance, confirmation of the relationship between environmental performance and economic performance, confirming the role of size of the company as a moderating factor in the relationship between green purchasing capabilities and environmental performance, confirming the role of the firm's moderator role in The relationship between green purchasing capabilities and economic performance, confirmation of the relationship between the operational capabilities of green purchases and environmental performance, the confirmation of the relationship between the dynamic capabilities of green purchases and environmental performance, the confirmation of the relationship between the dynamic capabilities of green purchases and economic performance), but the relationship between purchasing operational capabilities Green with Economic performance, the role of the firm's size, moderating factor in the relationship between environmental performance with economic performance and the relationship between green purchasing power and economic performance were not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company size
  • green purchasing capability
  • Economic Performance
  • Environmental Performance