ارزیابی و رتبه‌بندی موانع و تنگناهای توسعه گمرک الکترونیک (مطالعه موردی: گمرکات استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گروه مدیریت، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی و رتبه‌بندی موانع و تنگناهای گمرک الکترونیک (مطالعه موردی: گمرکات استان آذربایجان غربی) می‌باشد. روش پژوهش کلی مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی- همبستگی بوده و از پرسشنامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تایید بوده جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردیده است. همچنین روش مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و میدانی است.  برای آزمون فرضیه‌ها نیز از از نرم‌افزارهای آماری Lisrel  و SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. آزمون کلموگروف اسمیرنوف پژوهش نرمال بودن داده‌ها را تائید و تکنیک تحلیل عاملی و آزمون‌های آماری لازم وجود تاثیر بین تمام فرضیه­ها را تائید کرد. به بیان دیگر نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عدم وجود زیرساخت‌های سخت­افزاری و نرم­افزاری و اینترنت، عدم آشنایی و آموزش کارکنان و ارباب رجوع به استفاده از گمرگ الکترونیک، عدم آماده‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و عدم همکاری سازمان­های مجوزدهنده با گمرگ الکترونیک، عدم عضویت ایران در سازمان­های جهانی تجارت و عدم اجرای مدیریت ریسک با گمرگ الکترونیک مانع توسعه گمرک الکترونیک می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and ranking of barriers and bottlenecks in the development of electronic customs (Case study: Customs of the province Western Azerbaijan)

نویسنده [English]

  • amir fazli
Master of Business Administration, Department of Management, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran.