نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

در دهه­های گذشته بهداشت و سلامت جسمانی در اولویت اول کشورها قرار داشت و یکی از شاخص­های توسعه کشورها محسوب می­شد، ولی امروزه بهداشت و سلامت روانی از اهمیت برابر یا بالاتری برخوردار است. مسئولیت اجتماعی موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال­های اخیر بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش سلامت روانی مدیران بر مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی می­باشد. برای این منظور سلامت روانی کانادا در سه بعد نگرش به خود نگرش به دیگران و نگرش به زندگی تعریف شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران، معاونان، روسا، مسئولان واحدهای بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران، 112 نفر برآورد شده است. روش نمونه­گیری به صورت تصادفی طبقه­ای می­باشد. ابزار جمع­آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه می­باشد. روایی پرسشنامه به صورت صوری است. پایایی پرسشنامه توسط آزمون کرونباخ برای سوال­های سلامت روانی مدیران و مسئولیت اجتماعی سازمان پرسشنامه به ترتیب با اعتبار 873/0 و 918/0 مورد تأیید قرار گرفته است. پس از جمع‌آوری پرسشنامه اطلاعات حاصله با استفاده از روش‌های آماری توصیفی تلخیص و طبقه‌بندی شد و برای آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون­های پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که سلامت روانی مدیران و ابعاد سه­گانه آن بر مسئولیت اجتماعی آنان در سازمان مورد مطالعه تأثیر ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Mental Health of Managers in Social Responsibility of Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Karim Esgandari 1
  • Negar Monfared Masum 2
1 Department of Public Administration, Payam Noor University, PO BOX 19395-4697 Tehran, Iran
2 PN University