بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان وفادار به کمک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری کوثر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان وفادار به کمک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری کوثر) می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، در گروه تحقیق‌های کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان موسسه مالی اعتباری کوثر می‌باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 941 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. این پرسشنامه شامل 76 سوال بوده که روایی مناسبی داشته و پایایی آن نیز (ضریب آلفای کرونباخ) 902/0 0 بدست آمد که نشان‌دهنده قابلیت اعتماد نسبتا مناسب پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS و لیزرل استفاده شده است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد که عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان وفادار به کمک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Marketing Mix to Attract Loyal Customer، s to Help Customer Relationship Management System (CRM) (Case study: Kosar Credit Financial Institution)

نویسندگان [English]

  • Rasoul Salmasi 1
  • Jafar Sadegh Feizi 2
1 MA Student Executive Management, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
2 Department of Management, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The aim of the present study is to Examining the effect of mixed factors of marketing on the attraction of loyal customers with respect to the assitstance of customer relations management (case study:Kosar Financial and Credit Institute). The study is applied and descriptive in nature. All of the employee in Kosar Financial and Credit Institute branches were candidiate to participate in the study but using Cochran formula and stratified random sampling method, the sample size was determined as 149. To collect the data standard questionnaire were used. Using Cronbach alpha coefficient, the reliability was calculated as 0.902 which shows the good reliability. For statistical analysis purpose, SPSS and LISREL softwares were used. The results indicated that mixed factors of marketing effect on the attraction of loyal customers with respect to the assitstance of customer relations management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed Factors of Marketing
  • Attraction of Loyal Customers
  • Customer relations management