ارائه الگویی برای تصمیم‌گیری لجستیک در زمان بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی. ایران.

چکیده

چکیده
در این مطالعه هدف جابجایی نیروهای انسانی و تجهیزات نظامی در زمان وقوع بحران با صرف حداقل زمان ممکن است. بدین‌منظور، ابتدا با بررسی مطالعات موجود درزمینه جایجایی نیروهای نظامی ابتدا عوامل تأثیرگذار در مدل‌سازی این مسئله استخراج گردیدند. اولویت‌بندی و انتخاب یگان منتخب اعزام و استقرار به نقطه بحرانی، با طراحی یک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، با توجه به شاخص‌هایی نظیر مشتری‌مداری، واکنش سریع، سوابق عملکرد، انعطاف‌پذیری، فناوری و مسافت جهت رتبه‌بندی و اوزان فازی، از بین یگان‌های در دسترس میسر می‌شود. باملاحظه نظر کارشناسی خبرگان نظامی، تعیین نزدیک‌ترین مسیر حمل‌ونقل زمینی در لجستیک عملیات نظامی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی اجراشده است. با طراحی یک مدل برنامه‌ریزی تخصیص خطی، تک‌تک عناصر یگان به امکانات حمل‌ونقل در دسترس تخصیص می‌یابند به نحوی‌که هزینه فرصت مینیمم گردد. درنهایت، شبکه پروژه اعزام و استقرار افراد و ادوات یگان یا یگان‌های منتخب توسط زمان‌های مربوط به امکانات حمل‌ونقل تخصیص‌یافته طراحی گردید که براساس آن زمان کل پروژه اعزام و استقرار نیروها و ادوات یگان یا یگان‌های منتخب محاسبه و مسیر بحرانی پروژه مذکور قابل شناسایی، کنترل و مدیریت است. بررسی نتایج برای یگان منتخب نشان می‌دهد که برای جابجایی و لجستیک یگان منتخب از مبدأ فرضی به مقصد فرضی وقوع بحران، با توجه به‌ زمان سفرهای موجود در کوتاه‌ترین مسیر و زمان‌های خارج وسیله نقلیه، ۶۰ ساعت از لحظه ابلاغ دستور برای جابجایی و لجستیک کل یگان منتخب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Logistic Model for Decision-Making in Times of Crisis

نویسنده [English]

  • Amirhossein Abdolalipour
چکیده [English]

The aim of this research is to find an optimum way for the movement of manpower and military equipment in times of crisis by spending the possible least time. To this end, beginning with a review of existing studies in the field of moving troops which were effective factors in the modeling were extracted. Prioritization and selection of units deployable to crisis point, with the design of a fuzzy multi-criteria decision-making models is done according to metrics such as customer orientation, fast response, records of performance, flexibility, and distance technology to improve the ranking and fuzzy weights of the units. Considering opinions of military experts, to determine the nearest route ground transport logistics in military operations using geographic information system was implemented. By designing a linear allocation programming model, every unit of available transport facilities allocated in such a way that opportunity - cost become minimal. Finally, network of deployment projects and people and equipment unit or units selected by the related time of transportation facilities allocated was designed that enables the total deployable forces and equipment of the unit or units and calculation of the critical path of the project identifyable, control and management. The results showed that for selected units to move and logistics units to the hypothetical assumption of the origin of the crisis, regarding to taking time out of vehicle trips on the shortest route and times, 60 hours will take from the moment of notification of the order for handling and logistics of the entire selected units.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Crisis
  • Shortest path
  • Logistics