نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثربخشی سازمان تأثیر مدیریت دانش مشتری بر اثربخشی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی )مورد مطالعه: بانک سپه آذربایجان غربی( [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 33-48]
 • اخلاق بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 65-80]
 • اخلاق حرفهای بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 65-80]
 • ارزش بررسی سیستم‌های ارزشی مدیریت استعداد در راستای بهبود عملکرد (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 12-33]
 • اقتصاد بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 16-32]
 • اقتصاد پایدار بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 16-32]
 • انتخاب سفارشات طراحی زنجیره تأمین چابک با برنامه‌ریزی یکپارچه تولید، انتخاب سفارشات و قیمت‌گذاری [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 34-52]

ب

 • بازاریابی بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 16-32]
 • برنامه‌ریزی تولید طراحی زنجیره تأمین چابک با برنامه‌ریزی یکپارچه تولید، انتخاب سفارشات و قیمت‌گذاری [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 34-52]
 • بهبود عملکرد بررسی سیستم‌های ارزشی مدیریت استعداد در راستای بهبود عملکرد (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 12-33]
 • بهره برداری از دانش بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره- برداری از دانش (مطالعه موردی: گمرک رازی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 49-64]

ت

 • تحلیل سلسله‌مراتبی سنجش و اولویت بندی استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 66-76]
 • تسهیم دانش بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره- برداری از دانش (مطالعه موردی: گمرک رازی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 49-64]
 • تعهد سازمانی اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و ارتباط آن بر تعهد سازمانی با بکارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اذربایجان شرقی) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 1-11]
 • توانمندیهای رقابتی تعیین میزان تأثیر ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندیهای رقابتی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 1-15]
 • توسعه پایدار بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 16-32]
 • تولید دانش بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره- برداری از دانش (مطالعه موردی: گمرک رازی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 49-64]

چ

 • چابکی سازمان تأثیر مدیریت دانش مشتری بر اثربخشی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی )مورد مطالعه: بانک سپه آذربایجان غربی( [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 33-48]

ذ

 • ذخیره دانش بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره- برداری از دانش (مطالعه موردی: گمرک رازی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 49-64]

ز

 • زنجیره تأمین یکپارچه تعیین میزان تأثیر ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندیهای رقابتی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 1-15]

ش

 • شرکت شهرک­های صنعتی بررسی کارایی شهرک های صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 53-65]

ع

 • عملکرد منابع انسانی بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره- برداری از دانش (مطالعه موردی: گمرک رازی استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 49-64]

ف

 • فرماندهان بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 65-80]

ق

 • قیمت­گذاری طراحی زنجیره تأمین چابک با برنامه‌ریزی یکپارچه تولید، انتخاب سفارشات و قیمت‌گذاری [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 34-52]

ک

گ

 • گردشگری بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 16-32]

م

 • مدیریت استراتژیک سنجش و اولویت بندی استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 66-76]
 • مدیریت دانش مشتری تأثیر مدیریت دانش مشتری بر اثربخشی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی )مورد مطالعه: بانک سپه آذربایجان غربی( [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 33-48]
 • مدیریت زنجیره تأمین سبز سنجش و اولویت بندی استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 66-76]
 • مدل BCC پوششی بررسی کارایی شهرک های صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 53-65]
 • مدل معادلات ساختاری تأثیر مدیریت دانش مشتری بر اثربخشی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی )مورد مطالعه: بانک سپه آذربایجان غربی( [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 33-48]

ن

 • نیروی انتظامی بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 65-80]

و

 • واژگان کلیدی:زنجیره تأمین چابک طراحی زنجیره تأمین چابک با برنامه‌ریزی یکپارچه تولید، انتخاب سفارشات و قیمت‌گذاری [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 34-52]
 • واژه­های کلیدی: تحلیل پوششی داده­ها بررسی کارایی شهرک های صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 53-65]
 • واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و ارتباط آن بر تعهد سازمانی با بکارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اذربایجان شرقی) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 1-11]
 • واژه‌های کلیدی: محیط زیست سنجش و اولویت بندی استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 66-76]

ه

 • هزینه­های عملیاتی بررسی کارایی شهرک های صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 53-65]

ی

 • یکپارچگی خارجی تعیین میزان تأثیر ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندیهای رقابتی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 1-15]
 • یکپارچگی داخلی تعیین میزان تأثیر ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندیهای رقابتی [دوره 3، شماره 8، 1397، صفحه 1-15]