نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آگاهی از برند تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر ترجیحات مشتری [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 68-77]

ا

 • ارزش عملکرد سازمان تأثیر CRM و ERP بر ارزش عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم‌ و فرآیند یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت محورسازان ایران‌خودرو) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 51-67]

ب

 • برنامه‌ریزی منابع سازمان تأثیر CRM و ERP بر ارزش عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم‌ و فرآیند یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت محورسازان ایران‌خودرو) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 51-67]
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی بررسی تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 13-32]
 • برند سبز بررسی تأثیر استفاده از استراتژی بازاریابی سبز بر ترجیح مشتریان در خرید و وفاداری مصرف‌کننده به برند محصولات خانگی سبز [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 21-34]

پ

 • پویایی سیستم‌ها ارائه مدل پویایی سیستم‌ها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 51-62]

ت

 • تأمین‌کننده چابک دسته‌بندی توانمندسازهای چابکی تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 33-50]
 • تبلیغات دهان به دهان تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر ترجیحات مشتری [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 68-77]
 • تحلیل عاملی اکتشافی دسته‌بندی توانمندسازهای چابکی تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 33-50]
 • تداعی ذهنی برند تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر ترجیحات مشتری [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 68-77]
 • ترجیح مشتری تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر ترجیحات مشتری [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 68-77]
 • ترجیح مشتری بررسی تأثیر استفاده از استراتژی بازاریابی سبز بر ترجیح مشتریان در خرید و وفاداری مصرف‌کننده به برند محصولات خانگی سبز [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 21-34]
 • تسهیم دانش مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]
 • تکنولوژی اطلاعات مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]
 • توان سازمانی ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی توان سازمانی: (مطالعه موردی شرکت مارال صنعت ارومیه) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 63-77]
 • توانمندسازهای چابکی دسته‌بندی توانمندسازهای چابکی تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 33-50]

د

 • دانش مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]
 • دانش هوشمند مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]

ر

 • رضایت‌مندی مشتریان بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 1-12]

س

 • سرمایه اجتماعی ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات با تاکید بر نقش میانجی همکاری و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت اسنوا) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 78-99]
 • سیستم و فرآیند یکپارچه تأثیر CRM و ERP بر ارزش عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم‌ و فرآیند یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت محورسازان ایران‌خودرو) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 51-67]
 • سلامت اجتماعی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]
 • سلامت روانی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]
 • سلامت معنوی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]

ص

 • صنعت قطعه‌سازی خودرو دسته‌بندی توانمندسازهای چابکی تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 33-50]

ع

 • عملکرد زیست‌محیطی ارائه مدل پویایی سیستم‌ها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 51-62]
 • عملکرد شرکت بررسی تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 13-32]
 • عملکرد شرکت ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی توان سازمانی: (مطالعه موردی شرکت مارال صنعت ارومیه) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 63-77]
 • عملکرد صادرات ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات با تاکید بر نقش میانجی همکاری و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت اسنوا) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 78-99]

ک

 • کیفیت خدمات بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 1-12]
 • کلمات کلیدی: توانمندی بازاریابی ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی توان سازمانی: (مطالعه موردی شرکت مارال صنعت ارومیه) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 63-77]
 • کلمات کلیدی: گمرک ارزیابی و رتبه‌بندی موانع و تنگناهای توسعه گمرک الکترونیک (مطالعه موردی: گمرکات استان آذربایجان غربی) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 35-50]

گ

 • گمرک الکترونیک ارزیابی و رتبه‌بندی موانع و تنگناهای توسعه گمرک الکترونیک (مطالعه موردی: گمرکات استان آذربایجان غربی) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 35-50]

م

 • مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر CRM و ERP بر ارزش عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم‌ و فرآیند یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت محورسازان ایران‌خودرو) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 51-67]
 • مدیریت استراتژیک دانش مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی بررسی تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 13-32]
 • مدیریت دانش مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطلاعات [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 99-123]
 • مدیریت زنجیره تأمین بررسی تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 13-32]
 • مدیریت زنجیره تأمین سبز ارائه مدل پویایی سیستم‌ها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 51-62]
 • مسئولیت اجتماعی بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 1-12]
 • مسئولیت اجتماعی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]
 • مسئولیت اخلاقی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]
 • مسئولیت اقتصادی نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]
 • موانع توسعه ارزیابی و رتبه‌بندی موانع و تنگناهای توسعه گمرک الکترونیک (مطالعه موردی: گمرکات استان آذربایجان غربی) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 35-50]

و

 • واژه‌های کلیدی: استراتژی بازاریابی سبز بررسی تأثیر استفاده از استراتژی بازاریابی سبز بر ترجیح مشتریان در خرید و وفاداری مصرف‌کننده به برند محصولات خانگی سبز [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 21-34]
 • واژه‌های کلیدی: محیط زیست ارائه مدل پویایی سیستم‌ها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 51-62]
 • وفاداری مشتریان بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 1-12]
 • وفاداری مصرف­کننده به برند بررسی تأثیر استفاده از استراتژی بازاریابی سبز بر ترجیح مشتریان در خرید و وفاداری مصرف‌کننده به برند محصولات خانگی سبز [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 21-34]

ه

 • همکاری سازمانی و تعهد سازمانی ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات با تاکید بر نقش میانجی همکاری و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت اسنوا) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 78-99]
 • هویت مشترک سازمان– مشتری بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 1-12]