دو فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش (VCM) - همکاران دفتر نشریه