دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 1-82 
2. ارائه مدل بهره وری اقتصادی براساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی

صفحه 16-33

کریم اسگندری؛ شیدا عرفای جمشیدی؛ شادی عرفای جمشیدی؛ علیرضا احمدی