دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-80