دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-123 
5. تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر ترجیحات مشتری

صفحه 68-77

سیامک فرخی؛ علی یاوری؛ جعفر بیک زاد