دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-90