مطالعه تطبیقی پیشرفت تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در مدارس شهرستان هریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی،شبستر، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی پیشرفت تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانش ­آموزان در مدارس شهرستان هریس می­باشد. طرح پژوهش حاضر پس رویدادی و علّی- مقایسه ­ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع اول دبیرستان زلزله‌زده هریس که از این تعداد 234 نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی، انتخاب شدند (99 نفر در گروه اول و 135 نفر در گروه دوم). برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد و خودکارآمدی تحصیلی جینک و مورگان استفاد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها نیز از آزمون t گروه‌های مستقل استفاده گردید. یافته ­ها نشان می­ دهد که بین گروه مشارکت کننده در طرح فضای دوست دار کودک و دانش آموزانی که در این طرح شرکت نداشتند به لحاظ پیشرفت تحصیلی (36/6= t ؛ 01/0> p)، شادکامی (31/11= t ؛ 01/0> p)  و نیز خودکارآمدی تحصیلی (00/7= t ؛ 01/0> p) تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Students' Academic Achievement, Happiness and Academic Self-Efficacy in Harris County schools

نویسندگان [English]

  • Omidali Hosseinzadeh 1
  • Nazila Nourizadeh Leil Abadi 2
1 Master of Educational Sciences, Curriculum Planning, Islamic Azad University, Tabriz Branch
2 Master of Educational Sciences, Curriculum Planning, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

The aim of this study is a comparative study of students' academic achievement, happiness and academic self-efficacy in Harris County schools. The design of the present study is comparative post-event and causal. The statistical population of the present study includes all first grade students of Harris Earthquake High School, of which 234 were randomly selected (99 in the first group and 135 in the second group). The Oxford Happiness and Academic Self-Efficacy Questionnaire of Jink and Morgan was used to collect data. Independent group t-test was used to analyze the data. Findings show that between the group participating in the child-friendly atmosphere project and students who did not participate in the project in terms of academic achievement (t = 6.36; p <0.01), happiness (11.31) t; p <0.01) and also academic self-efficacy (t = 7.00; p <0.01) there is a significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Achievement
  • happiness
  • Self-efficacy
  • Child-Friendly Atmosphere Design