طراحی زنجیره تأمین سبز حلقه بسته در شرایط رقابتی بودن تقاضا و قیمت گذاری محصولات به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت. واحد بناب. دانشگاه آزاد اسلامی. بناب. ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

در این پژوهش پس از بررسی دقیق و تفصیلی تحقیقات گذشته در حوزه زنجیره تأمین، شکاف تحقیق و نوآوری آن مشخص شد. نوآوری تحقیق شامل در نظر گرفتن رفتار تقاضا به عنوان تابعی از قیمت محصولات در شرایط رقابتی بوده و بر اساس آن هدف توسعه یک مدل ریاضی جهت طراحی یک زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط رقابتی بوده است. در چنین زنجیره­ای قیمت یک عامل اساسی است که می­تواند مقدار تقاضا را تعیین کند و به تبع آن ساختار زنجیره را تغییر دهد. به همین منظور ابتدا یک تابع بین مقدار تقاضا و نیز قیمت محصولات ارائه شد. سپس با تکمیل مفروضات تحقیق، مدل ریاضی دوهدفه تحقیق ارائه شد. هدف اول کاهش هزینه­ها و افزایش درآمد زنجیره است. به عبارت دیگر هدف اول به دنبال بیشینه سازی سود زنجیره تأمین است. در هدف دوم تمرکز بر روی سهم بازار است و با افزایش مطلوبیت مراکز فروش، به دنبال بیشینه سازی سهم بازار هستیم.
 با ارائه چنین مدلی لازم است تکنیک‌های دستیابی به چند هدف برای آن ارائه شود. در همین راستا الگوریتم SFLA جهت حل این مدل ریاضی تشریح گردید. این روش یک الگوریتم فراابتکاری جدید می‌باشد که بر اساس رفتار قورباغه‌ها عمل می‌کند.
برای این منظور ابتدا با حل مدل به صورت تک هدفه، اعتبارسنجی مدل و اثبات درست و منطقی و قابل اعتماد بودن نتایج انجام گردید. سپس با توجه به نبود دیتای مقایسه‌ای که دقیقاً مطابق مدل این تحقیق باشد، مثال­های نمونه از توزیع‌های آماری تولید گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Closed-loop Green Supply Chain in the Face of Competitive Demand and Product Pricing Simultaneously Using the Frog Jump Algorithm

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ramazani 1
  • rasul nasrollahi saeedlo 2
1 Management department, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
2 PhD student in Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

In this study, after a detailed and detailed review of past research in the field of supply chain, the research gap and its innovation were identified. The research innovation involved considering demand behavior as a function of product prices in competitive conditions and based on that, the aim was to develop a mathematical model to design a closed loop supply chain in competitive conditions. In such a price chain, it is a fundamental factor that can determine the amount of demand and consequently change the structure of the chain. For this purpose, in the third chapter, first a function between the amount of demand and the price of products was presented. Then, by completing the research assumptions, a two-objective mathematical model of the research was presented. The first goal is to reduce costs and increase chain revenue. In other words, the first goal is to maximize supply chain profits. The second goal is to focus on market share, and by increasing the desirability of sales centers, we seek to maximize market share.
By presenting such a model, it is necessary to provide techniques for achieving several goals. In this regard, the SFLA algorithm to solve this mathematical model was described. This method is a new meta-heuristic algorithm based on the behavior of frogs.
For this purpose, first, by solving the model as a one-objective, the model was validated and the results were proved to be correct, logical and reliable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultra-innovative algorithm
  • Multi-objective
  • Validation