طراحی مدل نقش زنان در فرایند تصمیم‌گیری خریدهای خانوادگی با درنظر گرفتن تأثیر بازاریابی ویروسی (مطالعه موردی: زنان کلانشهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی اسوه. تبریز. ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی اسوه، تبریز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل نقش زنان در فرایند تصمیم­گیری خریدهای خانوادگی با درنظر گرفتن تأثیر بازاریابی ویروسی در کلانشهر تبریز می­باشد که این تحقیق به لحاظ ماهیت و محتوای کاری، توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. در این پژوهش برای گردآوری داده­ها جهت تدوین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه­ای و همچنین به منظور گردآوری داده جهت پاسخ به سؤالات از روش میدانی بهره­گیری شده است. جامعه آماری شامل زنان کلانشهر تبریز که تعداد آنها نامحدود درنظر گرفته شده که حجم نمونه بدست آمده طبق فرمول حجم نمونه نامحدود کوکران برابر با 384 نفر لحاظ گردید. برای‌ انتخاب‌ زنان مورد مطالعه‌ از روش‌ نمونه­گیری تصادفی استفاده‌ گردید که برای توصیف داده­ها از جدول فراوانی و نمودار ستونی برای متغیرهای جمعیت شناختی و جدول شاخص­های توصیفی و نمودار هیستوگرام برای توصیف شاخص میانگین استفاده و در بخش تحلیلی داده­ها، از آزمون­های گوناگون از جمله آزمون کلیموگروفاسمیرنوف برای نرمال بودن و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و بارهای عاملی و آزمون رگرسیون و آزمون تی و همبستگی پیرسون از نرم افزار SPSS استفاده شد. در نتیجه عوامل مؤثر بر هریک از متغیرهای پژوهش شناسایی و مدل نهایی و پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Role of Women in the Family Purchasing Decision-Making Process Considering the Impact of Viral Marketing (Case Study: Women in Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar peyvasteh 1
  • Alii Gorbani 2
  • Elnaz Hazem 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Department of Management, Osveh Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty Member, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Master of Business Administration, Osweh Higher Education Institute, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to design a model of women's role in family purchasing decision-making process considering the impact of viral marketing in Tabriz metropolitan area. This research is descriptive-survey based on its nature and content, and in terms of purpose, it is a type of applied research. In this research, the methodology used to collect the data for the development of the literature is library method, and also to collect data to answer the questions, the field method has been used. The statistical population includes Tabriz metropolitan women whose number is considered unlimited. The sample size was 384 persons according to the unlimited sample size formula of 3845 people. A random sampling method was used to select the women who were used to describe the data from the frequency table and the column diagram for demographic variables and descriptive index table and histogram chart for describing the mean index. In the analytical part of the data, Various methods such as the Kalimogrov-Smirnov test for normalization, exploratory factor analysis, factor analysis, regression test, t-test and Pearson correlation were used for SPSS software. As a result, effective factors on each of the research variables were identified and the final model and applied proposals were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • decision making
  • family purchases
  • Viral marketing