ارائه مدل بهره وری اقتصادی براساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران،

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697-19395، تهران، ایران

چکیده

صنایع کوچک و متوسط در دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند که عمده‌ترین علت آن انعطاف‌پذیری آن­ها است و می‌توانند به صنعت یک کشور کمک کنند بنابراین هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی بهبود بهره­وری اقتصادی بر اساس نوآوری با تأکید بر نقش میانجی توسعه منابع انسانی می­باشد. پژوهش حاضر، از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه آماری نامحدود 384 نفر تعیین و با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. داده­های مورد نیاز به روش میدانی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری گردید. آمار توصیفی با استفاده از نرم­افزار SPSS و آزمون فرضیه­های پژوهش و مدل ارائه شده با استفاده از معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزیی (PLS)، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از داده­های جمع­آوری شده نشان می­دهد که نوآوری با ضریب مسیر 8/55- درصد بر روی بهره­وری اقتصادی تأثیر دارد و هم­چنین متغیر نوآوری با ضریب مسیر 6/96 درصد به واسطه متغیر توسعه منابع انسانی بر بهره­وری اقتصادی تأثیر دارد و توسعه منابع انسانی با ضریب مسیر 9/147 درصد بر بهره­وری اقتصادی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Economic Productivity Model Based on Innovation with Emphasis on the Development of Human Resources in the Small and Medium Industries

نویسندگان [English]

  • Karim Esgandari 1
  • sheida Orafaye Jamshidi 2
  • Shadi Orafaye Jamshidi 3
  • Ali Reza Ahmadi 4
1 Department of Public Administration, Payam Noor University, PO BOX 19395-4697 Tehran, Iran
2 P.h.D Candidate in Economics, Payame Noor University, PO. BOX, 19395-3697, Tehran,
3 PhD Candidate in Business Management. Payame Noor University. PO. BOX. 19395-3697. Tehran. Iran.
4 Department of Public Administration, Payam Noor University, PO. BOX, 19395-4697 Tehran, Iran
چکیده [English]

The small and medium industries in the world are of great importance, the main reason being their flexibility and they can help in the industry of a country. The purpose of this study is to evaluate the improvement of economic productivity based on innovation, with emphasis on the role of mediating human resource development. The Present Research is a Survey in terms of Method and is applied in terms of Purpose. The sample size is 384 by the Cochran formula for unlimited statistical population and selected by simple random sampling method. The required data were collected by field method and by a researcher-made questionnaire. Descriptive statistics were tested using SPSS software and the research hypotheses test and the proposed model using SEM equations using partial least squares method (PLS). The results of the collected data indicate that innovation with a path coefficient of -55.8% affects on economic productivity and also the innovation variable with a path coefficient of 96.6% due to the human resource development variable on economic productivity Human resource development with a path coefficient of 147. 9% affects economic efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • Economic productivity
  • Human Resource Development
  • small and medium industries