بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران..

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران،

چکیده

سازمان‌ها برای کسب موفقیت در شرایط کنونی به همکاری و کار تیمی نیاز دارند. از طرف دیگر کمبود منابع، وجود اهداف ناسازگار و تعارض‌های فردی و گروهی، سازمان‌ها را به عرصه‌هایی سیاسی تبدیل کرده‌ است. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با در نظر گرفتن نقش تعدیل­کننده کار تیمی و مهارت سیاسی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و  از نظر چگونگی گردآوری داده­ها، توصیفی (پیمایشی) است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری (SEM) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان استانداری و مدیریت برنامه و بودجه شهر یزد (248 نفر) می­­باشد. براساس  جدول مورگان کمترین تعداد نمونه را می­توان 148 نفر انتخاب کرد. داده­ها از طریق پرسشنامه جمع­آوری شدند. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. پرسشنامه‌ها به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس توزیع شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین فضای سیاسی ادراک‌شده و تعهد عاطفی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، مهارت سیاسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی را تعدیل می­کند. به عبارت دیگر میزان و مقدار استفاده از مهارت سیاسی در سازمان بر شدت رابطه بین دو متغیر تأثیرگذار است ولی نقش تبدیل‌گر کار تیمی در رابطه بین فضای سیاسی ادراک‌شده و تعهد عاطفی تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Perceived Political Atmosphere on Emotional Commitment with the Transformative Role of Teamwork and Political Skill

نویسندگان [English]

  • Faramarz tahmasebi 1
  • Alireza tamizi 2
  • sheida Orafaye Jamshidi 3
1 Assistant Professor. Department of Economics. Payame Noor University. Tehran. Iran
2 Assistant Professor. Department of Economics. Payame Noor University. Tehran. Iran.
3 P.h.D Candidate in Economics, Payame Noor University, PO. BOX, 19395-3697, Tehran,
چکیده [English]

Organizations need cooperation and teamwork to succeed in the current situation. On the other hand, lack of resources, the existence of inconsistent goals and individual and group conflicts have turned organizations into political arenas. In this regard, the present study aimed to investigate the effect of perceived political atmosphere on emotional commitment by considering the moderating role of teamwork and political skill. The present study is applied in terms of purpose and descriptive (survey) in terms of how to collect data and is specifically based on the structural equation model (SEM). The statistical population of the present study is all employees of the governorate and program and budget management of Yazd (248 people). According to Morgan's table, the minimum number of samples can be selected 148 people. Data were collected through a questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed using content validity and Cronbach's alpha, respectively. The questionnaires were distributed by convenience sampling and the data were analyzed using PLS software. The results showed that there is a negative and significant relationship between perceived political atmosphere and emotional commitment. In addition, political skill modulates the effect of perceived political climate on emotional commitment. In other words, the amount and use of political skills in the organization affects the intensity of the relationship between the two variables, but the transformative role of teamwork in the relationship between perceived political space and emotional commitment was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived political atmosphere
  • Emotional Commitment
  • Teamwork
  • Political skills