بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی(مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 گروه مدیریت

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی است. پژوهش حاضر از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی –همبستگی است و از حیث هدف کاربردی می‌باشد و برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه‌ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده‌شده است. با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش جامعۀ آماری، این پژوهش شامل نمونه‌ای از مدیران و کارکنان سازمان دامپزشکی ارومیه می‌باشد؛ که تعداد آن‌ها 270 نفر می‌باشد. این پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری برای ارزیابی مدل علی و بررسی قابلیت اطمینان و اعتبار مدل اندازه‌گیری استفاده کرده است. مدل ارائه‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها از طریق نرم‌افزار SMART PLS تجزیه‌وتحلیل شده است. درنهایت، نتایج نشان می‌دهد که هوش هیجانی و عدم اطمینان محیطی بر عملکرد خلاق تأثیر معناداری دارد. همچنین تأثیر هوش هیجانی بر عدم اطمینان محیطی معنی دار می‌باشد. هچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هوش فرهنگی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد خلاق را تعدیل گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of emotional intelligence on the creative performance of employees regarding the mediating role of environmental uncertainty and cultural intelligence, Case Study: Urmia Veterinary Office

نویسندگان [English]

  • reza rostamzadeh 1
  • Shima Esmaeili 2
1 Department of Management, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia,, Iran.
2 Department of Management
چکیده [English]

Psychological factors have become one of the most important factors in organizations and achieving success and better performance. Employees who have the ability to deal with various issues in the organization and their work environment and increase their decision-making power, will certainly be effective in the performance of the organization. The purpose of this study was to investigate the effect of emotional intelligence on the creative performance of employees considering the role of environmental uncertainty and cultural intelligence. This study is categorized as a descriptive and correlational research and applied in the nature. The library and field study were used to collect data through the questionnaire. According to the research purpose and the subject, this research includes a sample of managers and employees of Urmia veterinary organization with number of 270. The proposed model and the data obtained from the questionnaire were analyzed through SMART PLS software. Finally, the results showed that emotional intelligence and environmental uncertainty have a significant effect on creative performance. Also, the effect of emotional intelligence on environmental uncertainty is significant. Also, the results of this study showed that cultural intelligence moderates the relationship between emotional intelligence and creative performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • Cultural Intelligence
  • Environmental uncertainty
  • Creative Performance