طراحی زنجیره تامین سبز حلقه بسته در شرایط رقابتی بودن تقاضا و قیمت گذاری محصولات به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش پس از بررسی دقیق و تفصیلی تحقیقات گذشته در حوزه زنجیره تامین، شکاف تحقیق و نوآوری آن مشخص شد. نوآوری تحقیق شامل در نظر گرفتن رفتار تقاضا به عنوان تابعی از قیمت محصولات در شرایط رقابتی بوده و بر اساس آن هدف توسعه یک مدل ریاضی جهت طراحی یک زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط رقابتی بوده است. در چنین زنجیره‌ای قیمت یک عامل اساسی است که می‌تواند مقدار تقاضا را تعیین کند و به تبع آن ساختار زنجیره را تغییر دهد. به همین منظور در فصل سوم ابتدا یک تابع بین مقدار تقاضا و نیز قیمت محصولات ارائه شد. سپس با تکمیل مفروضات تحقیق، مدل ریاضی دوهدفه تحقیق ارائه شد. هدف اول کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد زنجیره است. به عبارت دیگر هدف اول به دنبال بیشینه‌سازی سود زنجیره تامین است. در هدف دوم تمرکز بر روی سهم بازار است و با افزایش مطلوبیت مراکز فروش، به دنبال بیشینه‌سازی سهم بازار هستیم.
با ارائه چنین مدلی لازم است تکنیک های دستیابی به چند هدف برای آن ارائه شود. در همین راستا الگوریتم SFLA جهت حل این مدل ریاضی تشریح گردید. این روش یک الگوریتم فراابتکاری جدید می باشد که بر اساس رفتار قورباغه ها عمل می کند.
برای این منظور ابتدا با حل مدل به صورت تک‌هدفه، اعتبارسنجی مدل و اثبات درست و منطقی و قابل اعتماد بودن نتایج انجام گردید. سپس با توجه به نبود دیتای مقایسه ای که دقیقا مطابق مدل این تحقیق باشد، مثال‌های نمونه از توزیع‌های آماری تولید گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a closed-loop green supply chain in the face of competitive demand and product pricing simultaneously using the frog jump algorithm

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ramazani 1
  • rasul nasrollahi saeedlo 2
1 Faculty member of the management department of Islamic Azad University
2 PhD student in Management, Tabriz University,
چکیده [English]

In this study, after a detailed and detailed review of past research in the field of supply chain, the research gap and its innovation were identified. The research innovation involved considering demand behavior as a function of product prices in competitive conditions and based on that, the aim was to develop a mathematical model to design a closed loop supply chain in competitive conditions. In such a price chain, it is a fundamental factor that can determine the amount of demand and consequently change the structure of the chain. For this purpose, in the third chapter, first a function between the amount of demand and the price of products was presented. Then, by completing the research assumptions, a two-objective mathematical model of the research was presented. The first goal is to reduce costs and increase chain revenue. In other words, the first goal is to maximize supply chain profits. The second goal is to focus on market share, and by increasing the desirability of sales centers, we seek to maximize market share.
By presenting such a model, it is necessary to provide techniques for achieving several goals. In this regard, the SFLA algorithm to solve this mathematical model was described. This method is a new meta-heuristic algorithm based on the behavior of frogs.
For this purpose, first, by solving the model as a one-objective, the model was validated and the results were proved to be correct, logical and reliable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultra-innovative algorithm
  • Multi-objective
  • Validation