نقش استراتژی‌های کارآفرینی در موفقیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و اولویت بندی استراتژی ها به روش AHP (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی اسوه. تبریز. ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، تبریز، ایران.

چکیده

کارآفرینی مفهومی مبهم و چندبعدی و درک نقش آن در فرآیند رشد، نیازمند یک چارچوب نظری مشخص است، زیرا متغیرهای واسطه‌ای زیادی برای توصیف شیوه تأثیر آن بر رشد اقتصادی وجود دارد. روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، بیانگر این واقعیت است که اقتصاد، تحت تأثیر کارآفرینی است، به‌گونه‌ای که کارآفرینان در توسعه اقتصادی، نقش محوری داشته‌اند. هدف پژوهش بررسی نقش استراتژی‌های کارآفرینی در موفقیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و اولویت بندی استراتژی­ها به روش AHP است. جامعه آماری شامل مدیران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شهر تبریز بوده که بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت برابر 5850 مدیر و به‌منظور تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان (1970) استفاده‌ شده که تعداد آن برابر 360 نفر که ازنمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. و جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخته و جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون t و برای اولویت بندی استراتژیها از روش AHP استفاده‌شده است.نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل استراتژی‌های کارآفرینی نشان می‌دهد که مناسب‌ترین استراتژی برای توسعه کارآفرینی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همکاری با سایر شرکت‌های موفق به‌منظور ارتقاء سطح کسب‌وکار می‌باشد که در قالب استراتژی‌های اکتسابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Entrepreneurship Strategies in Success of Small and Medium Businesses and Prioritization of Strategies by AHP

نویسندگان [English]

  • Aliakbar peyvasteh 1
  • S Mohamad Manafi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Department of Management, Osveh Tabriz, Iran.
2 MSc, Department of Industrial Engineering, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Entrepreneur is multi dimensional and vague concept and understanding its role in growth process needs a specified framework.Because, there is many mediating variables to describe the style of effect on economic growth.Entrepreneur's strategy including 5 administrative strategy, realistic opportunity, imitative, adventitious and breeding.Economic development in developed countries shows this fact, the economy is affected by Entrepreneurship. So that Entrepreneur in the economic development of developing countries, have a central role. Abuot Entrepreneur and factors causing it asserts this point, that skills, education, innovation, competitiveness and etc, can be an important factor in the creation account. According the aim of research is determine the relationship between Entrepreneur strategies and success of small and medium businesses in Tabriz. The study population included all managers of small and medium businesses in the city of Tabriz, which according to their number of industry-mine and trade in an average equal to 5850. Sampling method in this research is simple random sampling and in order to determine the sample size of the table Krejcie and Morgan (1970) is used that is equal to 360. In this study to collect data to test the hypotheses of the questionnaire for searching the data normalization Kolmogrov-Smivnev test and for hypotheses, pearson correlation coefficient and T-test is used. Result of the analysis show that the most appropriate strategy to develop Entrepreneurial. Strategies Entrepreneurship in small and medium businesses to promote business cooperation with other successful companies that are acquired in the form of strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur
  • Entrepreneur strategy
  • The success of small and medium sized businesses