مدل مسیری بهره‌وری صادراتی از طریق استراتژی‌های ورود به بازارهای جدید بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

تأمین و تخصیص منابع لازم از طرف مدیران به فعالیت­های صادراتی کمک قابل توجهی برای برنامه­­ریزی­های صادراتی شرکت­ها می­کند. صادرات سودآوری را افزایش داده منجر به بهبود بهره وری گردیده و زمینه اشتغال را برای جامعه به ارمغان می­آورد. بنابراین لازم است تا به منابع داخلی و محیطی در امر توسعه صادرات توجه جدی شود. بر همین اساس نیز هدف این مقاله تدوین مدل مسیری بهره­وری صادراتی از طریق استراتژی­های ورود به بازارهای جدید بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع بوده است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش انجام کار توصیفی بوده است. نمونه آماری تحقیق مشتمل بر 143 شرکت تعیین گردیده است. به منظور جمع­آوری داده­ها در این تحقیق از پرسشنامه و اسناد و مدارک شرکت­ها استفاده شده است. پرسشنامه­های تدوین شده بعد از اطمینان از روایی و پایایی آن در بین جامعه آماری توزیع گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها نیز در این تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی با چرخش واریماکس، ضریب همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که انتخاب استراتژی ورودی بر بهره­وری صادراتی شرکت­ها تأثیر مثبت و معنی­داری داشته است. همچنین نتایج تحقیق نشان می­دهد که ویژگی­ های شرکت و محصول، ویژگی­های بازار صادرکننده و ویژگی­های بازار میزبان می­تواند بر استراتژی نفوذ تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Export Efficiency through New Entry Strategies Based on a Resource-Based View

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ramazani 1
  • reza nasrollahi saeedlo 2
1 Faculty member of the management department of Islamic Azad University
2 PhD student in Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

Providing and allocating the necessary resources from the managers to the export activities will provide significant assistance for the export program of the companies. The increase in profitability leads to improved productivity and brings about employment for the community. Therefore, it is necessary to pay close attention to domestic and environmental resources in the development of exports. Accordingly, the purpose of this paper is to develop a model of export-efficiency pathway through the strategies of entering new markets based on a resource-based view. This research was based on the purpose of the applied and based on the method of doing the descriptive work. The research sample consisted of 143 companies. In order to collect data in this research, a questionnaire and documents of companies have been used. The completed questionnaires were distributed among the statistical community after ensuring its validity and reliability. In order to analyze the data in this study, confirmatory factor analysis with varimax rotation, correlation coefficient and path analysis have been used. The results of the research show that the choice of input strategy on the export efficiency of the companies has had a positive and significant effect. Also, the results of the research show that the characteristics of the company and the product, the characteristics of the exporter market and the characteristics of the host market can affect the influence strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Efficiency
  • Influence Strategy
  • Resource-Based view