بررسی و ارائه راهکارهای بهره گیری مطلوب از فناوری‌های جدید در دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 پژوهش سرای دانش‌آموزی حاج محمد طلائی ، سلماس، ایران

چکیده

تکنولوژی‌های نوین در برنامه‌های نظام آموزش‌وپرورش اهمیت زیادی دارد که می‌تواند تحول کیفی اهداف، برنامه‌ها، روش‌ها، شیوه‌ها و درنتیجه اثربخشی آموزش‌وپرورش را به دنبال داشته باشد. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی و ارائه راهکارهای بهره‌گیری مطلوب از فناوری‌های جدید در دوره ابتدایی است. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران، معلمان مدارس ابتدایی و دانش آموزان پایه ششم مدارس شهرستان سلماس تشکیل می‌دهد. بدین منظور نمونه‌ای شامل (70) مدیر، معلم و (300) دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه مجزا که یکی از آن‌ها برای مدیران و معلمان و یکی دیگر برای دانش آموزان استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها براساس نظر متخصصان تائید گردید. پرسشنامه‌ها وضعیت استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی، میزان آشنایی با رایانه و موانع استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی را مورد آزمون قراردادند. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های توصیفی و آزمون تحلیل عاملی، فریدمن و مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتنتایج نشان داد که میزان برخورداری و استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی در مدیران در حد مطلوب ولی در دانش آموزان و معلمان در حد متوسط و رو به پایین می‌باشد اما از انگیزه و علاقه بالایی برای استفاده از فناوری‌های نوین برخوردار بودند. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مهم‌ترین مانع استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی از دیدگاه معلمان، مدیران و دانش آموزان، آموزش‌های ناکافی جهت استفاده از وسایل کمک‌آموزشی و اینترنت است و در رتبه‌های بعدی به ترتیب موانع اقتصادی، فرهنگی و زیر ساختاری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Presenting Solutions for Optimal Utilization of New Technologies in Elementary School

نویسندگان [English]

  • yeganeh charband 1
  • sara mehrabi 2
  • pirpareh, saba 2
1 Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Student Research Hall of Haj Mohammad talaei ,Salmas, Iran
چکیده [English]

New technologies are very important in education system programs that can lead to a qualitative evolution of goals, programs, methods, practices and thus the effectiveness of education. The overall purpose of the present study is to investigate and present strategies for the optimal utilization of new technologies in primary education. The research method is descriptive-survey. The statistical population of this study consists of all principals, elementary school teachers and sixth grade students in Salmas County. For this purpose, a sample of (70) principals, teachers and (300) students was selected by random sampling. Two separate questionnaires were used for data collection, one for principals and teachers and one for students. The validity of the questionnaires was confirmed by experts. The questionnaires tested the status of using modern educational technologies, the level of familiarity with the computer and the barriers to using modern educational technologies. Data were analyzed using descriptive statistics and factor analysis, Friedman test. The results showed that the level of enjoyment and utilization of modern educational technologies in principals was favorable but in students and teachers was moderate and low but they had high motivation and interest in using new technologies. The results also showed that the most important obstacle to using modern educational technologies from the viewpoint of teachers, principals and students is inadequate training in using assistive devices and internet and in the next ranks are economic, cultural and infrastructural barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Educational Technologies
  • Technology Barriers
  • Academic Achievement
  • Creativity