ارائه مدل ترکیبی و بررسی چابکی سازی زنجیره تأمین با بهره‌گیری از الگوریتم های تصمیم گیری‌های چند شاخصه‌ای DNAP و VIKOR (مطالعه موردی: صنایع تولیدی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران.

2 استاد یار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

یکی از الزامات عصر اطلاعات، چابکی در صنایع تولیدی است. ضرورت چابکی سازی در اکثر صنایع در پاسخ گویی به خواسته و نیاز جدید مشتریان، تغییرات روزا فزون بازار در رابطه با محصولات و خدمات جدید مشهود است. لزوم انعطاف و سرعت عمل صنایع با توجه به شرایط رقابتی موجود و حرکت به سوی چابک سازی به عنوان بدیهی‌ترین واقعیت‌های موجود است. در این تحقیق با استفاده از روش  DNAPو VIKORبه رتبه­بندی شاخص‌های مهم در چابکی سازی زنجیره تأمین در صنعت قطعات خودروی در قزوین پرداخته شده است. جامعه آماری شامل خبرگان و کار شناسان با تجربه با حجم نمونه 30 نفر می‌باشند. نتایج حاکی از این است که قدرت خریداران و تقاضای بازار نسبت به سایر عوامل در بالاترین اولویت قرار دارند. مدیران قادرند تمرکز لازم را بر روی شاخص‌های مهم داشته باشند تا در هنگام مواجه با مشکلات و احتمال وقوع ورشگستگی اقدام لازم را دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Hybrid Model Supply Chain Agility Using Multi-Attribute Decision-Making Algorithms D ANP and VIKOR (Case Study: Manufacturing Industries)

نویسندگان [English]

  • parvaneh gholipoor 1
  • mohammadmahdi mozaffari 2
1 M.Sc., Business Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Imam Khomeini International University, Qazvin, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

One of the requirements of the information age is agility in the manufacturing industry. The urgency of agility in most industries in responding to the customers' new demands and needs, the changes in the Rosa market are evident in relation to new products and services. The need for the flexibility and speed of the industry with regard to the existing competitive conditions and the move to agility is the most obvious reality. In this research, using the DNAP and VIKOR methodology, ranking of important indicators in supply chain agility in automotive parts industry in Qazvin has been studied. The statistical population consists of experienced experts and experts with a sample size of 30 people. The data collection method is internal documents and library and library references, the tool is used as a questionnaire. the results indicate that purchasing power and market demand are among the highest priorities in relation to other factors. Managers will be able to focus on important indicators to take action when faced with the problems and the probability of occurrence of bankruptcy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Supply Chain
  • Multi-Criteria Decision Making
  • D ANP and VIKOR