بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

چکیده

اخلاق حرفه ای دربرگیرنده ی اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار از افراد حرفه ای در مشاغل گوناگون است. هر حرفه، اخلاق، رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد که برگرفته از اساسنامه آن حرفه است. حرفه فرماندهی نیز مانند سایر حرفه ها دارای معیارهای اخلاقیی خاص خود می باشد. این مقاله با هدف بررسی وضیعیت اخلاق حرفه ای در فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقیی اجرا شد که رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای از سوی فرماندهان نظامی می تواند در کیفیت فرآیند و برونداد سیستم امنیتی مؤثر واقیع شود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقیی می باشد. براساس اطلاعات دریافت شده از نیروی انتظامی، تعداد آنها در فاصله زمانی انجام تحقیق، 150 نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهند که بین اخلاق حرفه ای فرماندهان و مؤلفه های آن همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد و ابعاد شناسایی شده ی؛ فردی، تکنولوژیکی، رهبری، ساختار، فرهنگی- اجتماعی، مذهبی فرماندهان نیروی انتظامی می باشد. همچنین وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان و مؤلفه های آن بیشتر از حد متوسط می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Professional Ethics of Police Commanders of East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Karim Esgandari 1
  • Negin Mirab Khanbaghi 2
1 Department of Public Administration, Payam Noor University, PO BOX 19395-4697 Tehran, Iran
2 MA Student Business Management, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Professional ethics includes the principles, duties, and standards of individual and organizational behavior expected of professionals in a variety of occupations. Each profession has its own ethics, behavior and obligations, which are derived from the statute of that profession. The commanding profession, like other professions, has its own ethical standards. This article was conducted with the aim of examining the situation of professional ethics in the commanders of the police force of East Azerbaijan province that the observance of professional ethics standards by military commanders can be effective in the quality of the process and output of the security system. The present research is applied in terms of purpose and survey in terms of method. The statistical population of the present study is the commanders of the police force of East Azerbaijan province. According to information received from the police, their number is 150 at the time of the investigation. Cochran's formula was used to calculate the statistical sample size. A questionnaire was used to collect information. Confirmatory factor analysis shows that there is a positive and significant correlation between the professional ethics of commanders and its components and the dimensions identified; Individual, technological, leadership, structure, socio-cultural, religious commanders of the police force. Also, the professional ethics of commanders and its components are above average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Professional Ethics
  • commanders
  • law enforcement