بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره- برداری از دانش (مطالعه موردی: گمرک رازی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد. گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات فرایندهای مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی بهره برداری از دانش می باشد.
نمونه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان گمرک رازی استان آذربایجان غربی به تعداد 771 نفر می باشد. پژوهش حاضر ازنظر شیوه
گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی –همبستگی است و از حیث هدف کاربردی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. مدل ارائه شده و اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SMART PLS تجزیه وتحلیل شده است. درنهایت، نتایج نشان می دهد که تولید دانش بر تسهیم دانش و بهره برداری از دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین تأثیر ذخیره
دانش بر بهره برداری از دانش قابل توجه می باشد. همچنین تسهیم دانش تأثیر معناداری بر بهره برداری از دانش دارد. بنابراین، با توجه به نتایج
به دست از این پژوهش تسهیم دانش و بهره برداری از دانش منجر به بهبود عملکرد منابع انسانی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Knowledge Management Processes on Human Resource Management with Emphasis on the Mediating Role of Knowledge Utilization (Case study: Razi Customs of West Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • havaej Moghbeli, 1
  • sirous Fakhimi Azar 2
1 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effects of knowledge management processes on human resource management with emphasis on the mediating role of knowledge utilization. The statistical sample of this research includes all managers and employees of Razi Customs of West Azerbaijan Province in the number of 110 people. The present research is descriptive-correlational in terms of data collection method and is applied in terms of purpose. Library-field method has been used to collect relevant information in the form of a questionnaire. The presented model and the information obtained from the questionnaires were analyzed through SMART PLS software. Finally, the results show that knowledge production has a positive and significant effect on knowledge sharing and knowledge utilization and also the effect of knowledge storage on knowledge utilization is significant. Knowledge sharing also has a significant effect on knowledge utilization. Therefore, according to the results of this study, knowledge sharing and knowledge utilization leads to improved human resource performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge production
  • knowledge storage
  • Knowledge Sharing
  • knowledge utilization
  • human resource performance