بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علامه قزوینی

2 استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه اهمیت اقتصادی و اشتغالزائی و بازاریابی گردشگری چنان مهم می باشد که می تواند به عنوان موتور اقتصادی هر کشوری تلقی شود. گردشگری
مزایای فراونی دارد و می تواند به عنوان یکی از مهمترین منبع برای اشتغالزائی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی مطرح باشد و یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در پایداری گردشگری امنیت می باشد. با این حال مطالعات موجود در رابطه با این موضوع بسیار کمیاب است. روش استفاده شده در این تحقیق بر حسب روش از نوع توصیفی- پیمایشی است چرا که به بررسی تأثیر ابعاد اقتصاد پایدار بر عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری است، و از لحاظ هدف، جزء پژوهش های کاربردی می باشد و از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. از آنجایی که این تحقیق درباره یک موضوع واقعی، عینی و زنده (پویا) صورت گرفته است و از نتایج آن می توان بطور عملی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی نیز می باشد. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل تمامی متخصصین، کارکنان میراث فرهنگی و دانشجویان رشته های مرتبط در خصوص اقتصاد پایدار و گردشگری در شهرهای تبریز، مشهد، تهران، اصفهان و کاشان می باشد که تعداد آنها در مجموع 150 نفر می باشد. از این رو ما در این تحقیق عواملی که می تواند در زمینه عملکرد بازاریابی صنعت گردشگری تأثیر گذار باشد را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین چالش های موجود را شناسایی و راهکارهایی را ارائه دادیم. در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Sustainable Economics Dimensions on Marketing Performance of Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Siavash Mirzaei Milani 1
  • hossein Boudaghi Khajeh Nobar 2
1 allameh ghazvini institution
2 Assistant Professor of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Today, tourism economy, job-creation and marketing is of such importance that it can be considered as an economic engine of any country. Tourism has many benefits and can be one of the most important sources of job-creation in different national, regional and local levels and one of the most influential factors of sustainability in tourism security. However, the available studies in this regard are very scarce. The methodology used in this study is descriptive-survey in terms of method because it deals with the impact of sustainable economic dimensions on the marking performance of tourism industry and it is among the applied researches in terms of purpose and a survey research in terms of data collection. Since this study is a real, objective and dynamic study and its results can be applied in practice, it is also considered as applied research. The statistical population of this study included all professionals and staffs of Cultural Heritage Organization and the students of the fields relevant to sustainable economy and tourism in Tabriz, Mashhad, Tehran, Isfahan and Kashan cities with a total of 150 people. Therefore; in this study the factors that can affect marketing performance of tourism industry have been examined, existing challenges have been identified and some solutions have been provided. Finally suggestions have been presented to be used in the future studies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • Marketing
  • Tourism
  • Sustainable economy
  • Sustainable Development