تعیین میزان تأثیر ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندیهای رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

3 دکترای مدیریت دولتی، گرایش تصمیمگیری و سیاست گذاری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این مطالعه تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه را بر توانمندی های رقابتی بررسی میکند. زنجیره تأمین یکپارچه، درجه ای است که تولیدکننده به طور
استراتژیک با شرکای زنجیره تأمین خود تشریک مساعی کرده و فرآیندهای داخل و خارج سازمانی را به منظور دستیابی به جریانات مؤثر و کارا از
محصولات و خدمات، اطلاعات، پول و تصمیمات جهت فراهم کردن بیشترین ارزش برای مشتری، به صورت مشارکتی مدیریت می کنند. این مطالعه
رابطه بین ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه و توانمندی های رقابتی را بررسی می کند. برای دستیابی به این هدف، رابطه بین ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه
(یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی) و توانمندیهای رقابتی (هزینه، کیفیت، تحویل، نوآوری محصول) با استفاده از یک مدل مفهومی
موردبررسی قرار گرفته است. ابزار جمعآوری این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد و نمونه آماری شامل 44 نفر از مدیران شرکتها و سازمان-
های صنایع و معادن خراسان رضوی است که از بین پاسخگویان 44 نفر مرد ) 59 %( و 4 نفر زن ) 9%( بودهاند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد
که به طورکلی یکپارچگی داخلی و خارجی اثر غیرمستقیم و معناداری به ترتیب به میزان 0.17 و 0.75 بر توانمندی های رقابتی دارند. به عبارت دیگر، نتایج
نشان می دهد که یکپارچگی داخلی پیش نیازی برای یکپارچگی خارجی می باشد. مطالعه همچنین نشان می دهد که یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی
تأثیر مثبتی روی بهبود توانمندی های رقابتی شرکت دارند. قابلذکر است که یکپارچگی داخلی توانمندی های رقابتی را از طریق یکپارچگی خارجی نیز،
بهبود می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Impact of Supply Chain Integration Aspects on Competitive Capabilities

نویسندگان [English]

  • hesam Vaghfi 1
  • Ali Fayaz 2
  • mohamad mahdi ghomian 3
1 Department of Management, Economics and Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Master of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 PhD in public administration (decision-making and policy), University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study investigates the effect of dimensions of integrated supply chain on competitive capabilities. Integrated supply chain is the degree to which the manufacturer collaborates with his supply chain partners strategically and manages processes inside and outside the organization to achieve the effective and efficient flows of products and services, information, money and decisions to provide the greatest value for the customer in a collaborative way. This study investigates the relationship between the dimensions of integrated supply chain and competitive capabilities. To achieve this goal, the relationship between the dimensions of integrated supply chain (internal integration and external integration) and competitive capabilities (cost, quality, delivery, product innovation) is investigated using a conceptual model. The tools to collect data in this study include the researcher-made questionnaire and statistical sample include 44 managers from industry and Mines companies and organizations in Khorasan Razavi and the respondents were 42 male (95%) and 2 female (5%). The results of testing hypotheses show that in overall, internal and external integrations have significant and indirect impact on competitive capabilities at 0.71 and 0.19 respectively. In other words, the results show that internal integration is a prerequisite for external integration. The study also shows that internal integration and external integration have a positive impact on improving the competitive capabilities of the company. It should be noted that the internal integrity also improves competitive capabilities through external integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated supply chain
  • internal integration
  • external integration
  • competitive capabilities