اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و ارتباط آن بر تعهد سازمانی با بکارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و ارتباط آن بر تعهد سازمانی با بکارگیری تکنیک تاپسیس در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی آذربایجان شرقی پرداخته است. روش تحقیق در این پ‍‍ژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه از خبرگان در این زمینه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیهکارکنانشرکتملی پخش فراورده‌های نفتی آذربایجان شرقی (350 نفر) می باشدکه تعداد 184 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از تکنیک آلفای کرونباخ و برای اطمینان از روایی آن از روش محتوایی استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. با توجه به نتایج فرضیه‌های تحقیق بین عوامل شغلی و اجتماعی با تعهد سازمانی ارتباط معنادار وجود دارد در حالیکه بین عوامل فردی، مدیریتی و سازمانی با تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج بکارگیری تکنیک­های AHP وTOPSIS نشان می‌دهد از میان عوامل پنجگانه مؤثر بر رضایت شغلی، عوامل فردی بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی دارد. گزینه­های مربوط به این عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه­بندی شدند، به این ترتیب که در میان عوامل فردی (عنوان شغلی)، عوامل شغلی (ارتقاء شغلی)، عوامل مدیریتی (توانمند سازی کارکنان)، عوامل سازمانی (نحوه همکاری در محیط کار) و در میان عوامل اجتماعی (نگرش اجتماعی به شغل) دارای بالاترین رتبه بودند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing effective factors on job satisfaction and its relationship with organizational commitment by applying TOPSIS technique (Case Study: East Azerbaijan National Oil Products Distribution Company)

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Sarabinejad
  • Akbar Vali Zadeh Oghani
Department of Management, Sarab Branch, Islamic Azad University, Sarab, Iran.