بررسی کارایی شهرک های صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

ارتقای کاراییبه عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابـت­پـذیری بنگـاه­هـا مـورد توجه بوده است، به گونه­ای که کشورهای موفق بخش قابل ملاحظه­ای از رشد تولید خود را از این طریق به دست آورده­اند. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی کارایی شهرک­ها و نواحی صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها است. بدین منظور کارایی 13 شهرک و ناحیه صنعتی تحت نظر شرکت شهرک­های صنعتی استان زنجان طی بازه سه ساله 94-92 مورد بررسی قرار گرفت. مدل مورد استفاده، مدل BCC پوششی است که نهاده­های مدل شامل «مقدار زمین صنعتی واگذار شده» و «هزینه­های عملیاتی» و ستاده­های مدل شامل «تعداد اشتغال ایجاد شده» و «میزان سرمایه­گذاری جذب شده» می­باشد. بدین منظور نرم­افزار WINQSB بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند در سال 1392، شهرک­های صنعتی زنجان 1، زنجان 2، تخصصی روی و انگوران، در سال 1393، شهرک­های صنعتی زنجان 1، ابهر 2، تخصصی روی، ابهر 3 و شهرک صنعتی طارم و در سال 1394، شهرک­های صنعتی زنجان 1، زنجان 2، هیدج، تخصصی روی، ابهر 3 و خرمدره کارایی 100% داشته­اند. در  واقع تنها دو شهرک­ صنعتی زنجان 1 و سنگ­شهر طی سه سال متوالی 1392، 1393 و 1394 کارایی 100% داشته­ و ناحیه صنعتی طارم و شهرک­های صنعتی ماهنشان و خدابنده دارای کمترین مقدار کارایی می­باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the Performance of the Industrial Parks of Zanjan Province Using DEA

نویسندگان [English]

  • Behjat Abchar 1
  • Homa Doroudi 2
1 Department of Business Administration, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Department of Business Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.