بررسی سیستم‌های ارزشی مدیریت استعداد در راستای بهبود عملکرد (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

سیستم‌های مدیریت ارزش و مدیریت استعداد نشان دهنده نوعی تغییر پارادایم، از مدیریت سنتی به مدیریت نوین است که دربرگیرنده توجه به نخبگان سازمانی است. از طرفی اهمیتی که عملکرد در مطالعات و حوزه‌های کاربردی نظیر پاداش‌های مدیریتی و بقای سازمان‌ها دارد، باعث شده است کسب شناخت کافی از این سازه و چگونگی اندازه­گیری آن و درک عواملی که می‌تواند آن را تحت تأثیر دهد از اهمیت خاصی برخوردار شود. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر بهبود عملکرد نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه می‌باشد. الگوی مورد نظر در این تحقیق در رابطه با مدیریت استعداد، نظریه ورهاگن است. برای این منظور پرسشنامه مدیریت سیستم‌های ارزشی بر مبنای استعداد بر اساس نظریه ورهاگن در قالب یک فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. برای آزمون فرضیات، پرسشنامه مدیریت استعداد اجتماعی با 31 سؤال و پرسشنامه بهبود عملکرد منابع انسانی با 16 سؤال، پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار نمونه آماری که از میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه به تعداد 138 نفر از میان 214 نفر انتخاب شد. داده‌های حاصله تلخیص و طبقه بندی شده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها بیانگر تاثیرگذاری دیگر مدیریت استعداد و هر یک از ابعاد (استانداردسازی، استراتژی، توسعه سازمان، دیدگاه، زیرساخت‌ها و فرایندها، عوامل مدیریتی، مشارکت مدیران، عوامل سیاسی) بر بهبود عملکرد نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیهتأثیر دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Talent Management Value Systems in order to improve Performance (Case study: Islamic Azad University of Orumiyeh Branch)

نویسندگان [English]

  • Afahin Joudifam
  • Mohammad Reza Norouzi
Department of management, maraghe branch, Islamic Azad University, maraghe, Iran.