ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی توان سازمانی: (مطالعه موردی شرکت مارال صنعت ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی توان سازمانی می‌باشد. نمونه هدف در این مطالعه کارکنان شرکت مارال صنعت ارومیه،از بهار 1396 تا پاییز 1396 می‌باشد. برای ارزیابی پایایی و روایی در این پژوهش از شاخص­های آلفایکرونباخوپایاییترکیبی استفاده شده است کهبرای اینپژوهشبالاتراز 8/0به دستآمد وهمچنینرواییهمگرابرایهمهمتغیرهابالاتراز 5/0 کهباتوجهبهمعیارهایارائه‌شده پایاییورواییپژوهشدرسطحاستانداردوقابل قبولیمی‌باشد. یافته‌هایحاصلازمطالعهبرازشمدل پیشنهادیبرایارزیابیتأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی توان سازمانی راتاییدمی‌کند.علاوهبراین،نتایجنشانمی‌دهدکه توانمندی بازاریابیبه‌طورقابل‌توجهیعملکرد شرکتراتحتتأثیرقرارمی‌دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Marketing Capabilities Effects on Firm Performance: The Moderating Role of Organizational Power (Case Study: Maral Industry Company of Urmia)

نویسنده [English]

  • mohammad taghizadeh
Master of Business Administration, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran.