ارائه مدل پویایی سیستم‌ها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد واحد یزد

2 مدیریت صنعتی- دانشگاه میبد

چکیده

در قرن جدید چالش اصلی بشر، یافتن روشی پایدار برای تولید، مصرف و زندگی کردن است. زنجیره تأمین سبز به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه و یک راه حل بهبود عملکرد زیست‌محیطی فرایندها و محصولات سازمان‌ها معرفی شده است و هم‌چنین حفظ محیط زیست، بهره‌وری را افزایش می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی و بهبود برخی رفتارهای نامطلوب در زنجیره تأمین سبز با استفاده از رویکرد پویایی سیستم است. در این پژوهش با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان، عوامل مرثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین، شناسایی شدند که این عوامل عبارتند از: مدیریت محیط داخلی، خرید سبز، طراحی سبز، تولید سبز، بازفرآوری، آلایندگی. سپس عوامل شناسایی شده، اهمیت­سنجی گردید. پس از شناسایی اجزا و متغیرهای سبز بودن زنجیره تأمین، شبیه‌سازی با ارائه فرضیه‌های دینامیکی شروع شده و حلقه‌های علّی، نمودارهای جریان، معادلات ریاضی تکمیل شد. بدین منظور از مدل پویایی سیستم‌ها با استفاده از نرم افزار Vensim، روشی را برای یافتن ارتباط بین عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین ارائه گردید. در نهایت، سیاست‌های: کاهش میزان فروش از دست رفته، کاهش میزان موجودی، دریافت اطلاعات صحیح معرفی گردید که اجرای آنها موجب بهبود معیارها شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش دربرگیرنده 15 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع پلیمر استان فارس بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic modeling of systems to evaluate the factors affecting green supply chain management

نویسندگان [English]

  • Zahra Delshad 1
  • Hamid Babaei Meybodi 2
1 Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University
2 Department of Management, Meybod University