بررسی تأثیر استفاده از استراتژی بازاریابی سبز بر ترجیح مشتریان در خرید و وفاداری مصرف‌کننده به برند محصولات خانگی سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد عجبشیر، آذربایجان شرق، عجبشیر

2 استادیار گروه مدیریت، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استفاده از استراتژی بازاریابی سبز بر ترجیح مشتریان در انتخاب و خرید و وفاداری مصرف­کننده به برند لوازم خانگی سبز در استان آذربایجان شرقی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش، عبارت است از همه خریدارانی که به فروشگاه­های بزرگ عرضه لوازم خانگی در سطح استان در طول مرداد ماه سال 1395 مراجعه نموده­اند. به­دلیل نامحدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری، حجم نمونه آماری، 196 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه می­باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده، از روش مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم­افزار SPSS 21 و LISREL8.54 استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنی­داری استفاده از استراتژی بازاریابی سبز بر نگرش و وفاداری مصرف­کننده، تأثیر مثبت و معنی­داری نگرش مصرف­کننده بر ترجیح مشتریان و وفاداری مصرف­کننده به برند می­باشد. همچنین تأثیر واسطه­ای نگرش مصرف­کننده بین استراتژی بازاریابی سبز و ترجیح مشتریان در انتخاب و خرید برند لوازم خانگی در استان آذربایجان شرقی مورد تأیید واقع شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Effects of Using Green Marketing Strategy on Customers Preference in Buying and Consumers Loyalty to Green Home Appliance Brand.

نویسندگان [English]

  • ali Yavari 1
  • jafar beykzad 2
1 Departman of business Management of ajabshir azad univercity
2 Assistant Professor, Department of Management, Public Administration, Islamic Azad University, Bonab Branch, Iran.