ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات با تاکید بر نقش میانجی همکاری و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت اسنوا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، ارزیابی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد صادرات با تاکید بر نقش میانجی همکاری و تعهد سازمانی در شرکت اسنوا بود. به این منظور 88 نفر از مدیران بخش تولید، فروش و صادرات شرکت اسنوا به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند و با استفاده از پرسشنامه، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روایی اعتبار و آلفای کرونباخ تعیین شد که نتایج نشان داد، ابزار گردآوری اطلاعات از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار می‌باشد. به منظور ارزیابی فرضیات مطالعه از T-VALUE استفاده شد که برای این امر، نرم‌افزار آماری PLS به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی، همکاری سازمانی و عملکرد صادرات رابطه  مثبت و معناداری وجود دارد و با توجه به این که بین تعهد سازمانی و همکاری سازمانی با عملکرد صادرات نیز رابطه معناداری وجود دارد، دو متغیر تعهد سازمانی و همکاری سازمانی به عنوان متغیرهای میانجی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات تاثیرگذار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Relationship between Social Capital and Export Performance with an Emphasis on the Mediating Role of Cooperation and Organizational Commitment (Case Study: Snowa Co.)

نویسندگان [English]

 • HOMA KAVOOSI kalejahi 1
 • hossain bodaghi khaje nobar 2
1 Ph.D. student, Business Administration, Islamic Azad University, Tabriz International Branch, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to assess the impact of social capital on export performance, with an emphasis on the mediating role of organizational and organizational commitment at Oslo. For this purpose, 88 managers of the production, sales and export department of Osnova were considered as statistical sample and data were collected using a questionnaire. Validity and reliability of the questionnaire were determined using validity and reliability of Cronbach's alpha. The results showed that the information gathering tool has acceptable reliability and validity. To evaluate the assumptions of the study, T-VALUE was used. For this, the PLS statistical software was used. The results showed that there is a positive and significant relationship between social capital and organizational commitment, organizational cooperation and export performance. Considering that there is a significant relationship between organizational commitment and organizational cooperation with export performance, two variables of organizational commitment and organizational collaboration as intermediary variables, the relationship between social capital and export performance is influential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Capital
 • export performance
 • Organizational Cooperation and Organizational Commitment
 • · اردلان، محمدرضا.، قنبری، سیروس.، بهشتی راد، رقیه و نویدی، پرویز. (1394). تأثیر سرمایه اجتماعی و مسئولیت‏پذیری اجتماعی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه)، مطالعات ارزشیابی و اندازه گیری آموزشی، مقاله 5، دوره 5، شماره 10، 109-132.
 • · رحیمی مندجین، محمدرضا و غلامی، مهدیه. (1395). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی (جامعه نمونه فرمانداری قم)، مقاله 5، دوره 7، شماره 27، 69-89.
 • · سلطانی، مرتضی.، نجات، سهیل و جعفری، خشایار. (1394). بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر تعهد عاطفی کارکنان؛ نقش میانجی فرهنگ سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی سال چهارم، 145-171.
 • · شجاعی، محمدرضا و قجاوند، سمیه. (1392) همکاری میان سازمانی و عوامل موثردر بهبود آن در زنجیره تأمین، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال. ۵, شماره. ۹، 156-171.
 • · عباسی، محمد.، فرجامی، یعقوب و دیانت، روح‌الله. (1393). گروه‌افزار راهکاری برای افزایش همکاری سازمانی، اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر، شیراز، شرکت پندار اندیش رهپو.
 • · غلامی، رمضان و باقری، زهرا. (1391). ارائه الگویی یکپارچه از اصول بنیادین همکاری بین سازمانی بعنوان گامی درجهت تحقق اتحاد ملی با رویکرد مدیریتی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
 • · مصلح، عبدالمجید.، بحرینی‌زاده، منیجه و سعیدی، محمودرضا. (1392). کارکردهای سرمایه اجتماعی بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها، اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 • · ویسه، صیدمهدی.، نوری‌زاده، همایون و نامدارجویمی، ‌احسان. (1393). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه دولتی ایلام)، اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری، بصورت الکترونیکی.
  • · Antonio Navarro-García, Arenas-Gaitán Jorge, Rondán-Cataluña F. Javier, Rey-Moreno Manuel (2016), Global model of export performance: Moderator role of export department, Journal of Business Research, 69, 1880–1886.
  • · Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-336.
  • · Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 16(3), 297-334.
  • · Erdil T. Sabri, Özdemir Osman (2016) The Determinants of Relationship between Marketing Mix Strategy and Drivers of Export Performance in Foreign Markets: An Application on Turkish Clothing Industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 546-556.
  • · Farooq Omer, Payaud Marielle, Merunka Dwight, Valette-Florence Pierre (2014), the Impact of Corporate Social Responsibility on Organizational Commitment: Exploring Multiple Mediation Mechanisms, Journal of Business Ethics, 125, 563–580.
  • · Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.
  • · Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
  • · Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in international marketing, 20(1), 277-319.
  • · Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266.
  • · Nunnally, J. (1978). Psychometric methods: New York: McGraw-Hill.
  • · Gnizya Itzhak, John W. Cadoganb, João S. Oliveirac, Asmat Nizamd (2017), the empirical link between export dispersion and export performance: A contingency-based approach, International Business Review, 26, 239–249.
  • · Kadochnikov Sergey M., Fedyunina Anna A. (2017), The impact of financial and human resources on the export performance of Russian firms, Economic Systems, 41, 41–51.
  • · Pinho, José Carlos, (2016) "Social capital and export performance within exporter-intermediary relationships: The mediated effect of cooperation and commitment", Management Research Review, 39, 425-448
  • · Rivard, S., & Huff, S. L. (1988). Factors of success for end-user computing. Communications of the ACM, 31(5), 552-561.
  • · Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.