دسته‌بندی توانمندسازهای چابکی تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در محیط پرتلاطم کسب و کار، شاید به جرأت بتوان گفت که نقش و اهمیت دستیابی به ملزومات پارادایم چابکی برای بنگاه‌های تولیدی در راستای دستیابی به تعالی در تمامی سطوح فردی، سازمانی و در سطح زنجیره تأمین از باقی مفاهیم نوظهور در‌این‌زمینه، پررنگ‌تر و حیاتی‌تر جلوه می‌نماید. در مطالعه حاضر به شناسایی و دسته‌بندی توانمندسازهای چابکی برای تامین‌کنندگان صنعت قطعه‌سازی خودرو پرداخته شده است. جامعة مورد مطالعه شامل شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدکننده قطعات خودرو به عنوان تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی شمال غرب کشور انتخاب شده است. نمونه‌گیری آماری از میان رؤسای این شرکت‌ها، همچنین متخصصین دارای مسئولیت اجرایی در زمینه تحقیق، محققین و اساتید دانشگاهی فعال در خصوص مطالعات زنجیره تأمین و چابکی به‌عنوان گروه خبره تحقیق انجام شده است. تعداد نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران برای جوامع آماری با حجم نامعلوم، به تعداد 265 نفر مشخص شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته‌ شامل 36 گویه بر مبنای شناسایی عوامل تأثیرگذار در دستیابی به چابکی گردآوری شده‌است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و پایایی آن با آزمون مجدد و بهره‌گیری از معیار ضریب همبستگی اسپیرمن (با مقدار814/0r=) بررسی و تأیید شده‌است. یافته‌های حاصل از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تمامی36 شاخص را به‌عنوان توانمندسازهای چابکی تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی خودرو ایران شناسایی نمود. خروجی آزمون تحلیل عاملی، شاخص‌ها را در قالب هشت مؤلفه اصلی دسته‌بندی نمود که تحت عناوین:"قابلیت‌های مدیریتی، منابع انسانی منعطف، ارتقای عملکرد زمانی، روش‌های فناوری اطلاعات، کاهش عوامل بی‌ثبات‌کننده، ارتقای کیفیت محصول، اثربخشی‌هزینه‌ها و مشتری‌نگری پویا" با لحاظ نمودن شاخص‌ها نام‌گذاری شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Classification of Agility Enablers for the Auto-Part Industry Suppliers

نویسنده [English]

 • Mostafa Ziyaei Hajipirlu
Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In nowadays' turbulent business environment, perhaps it could be said that the role and importance of achieving the agility paradigm requirements in order to achieve excellence in all levels: individual, organizational and supply chain to manufacturing enterprises is more vital than other new emerged contributions. In the present study the agility enablers for automotive industry suppliers identified and classified. All of the small and medium enterprises producing auto- parts as suppliers in this industry in North West of the country consisted as the study population. The statistical sampling selected among the heads of this companies, also specialists, researchers and university professors which have executive or strong research history on the agility of the supply chain was conducted as a group of experts. The sample number using the Cochran relation for statistical community with an undisclosed amount of population, 265 people were identified. Data by using the questionnaire consists of 36 items has been collected. Its validity and reliability investigated by content validity and test-retest reliability using Spearman's correlation coefficient (r =0.814) has been reviewed and approved respectively. The results of exploratory factor analysis identified all of 36 indicators as the enablers of agility for suppliers in the auto-part industry. The results of exploratory factor analysis, classified indicators in the form of eight components, as follows: "management capabilities, flexible human resources, improving time performance, information technology methods, reduction of destabilizing factors, improving product quality, cost effectiveness and dynamic approach to the customers", with regard to the factor names constructing each of the component.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agile Supplier
 • Agility Enablers
 • Industry
 • Auto-Part Industry
 • Exploratory Factor Analysis (EFA)
 • آقایی، میلاد و آقایی، رضا. (1393). ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی، رشد فناوری، تابستان، دوره10، شماره  39 ، از 37 تا 43.
 • جعفرنژاد، احمد و درویش، مریم. (1388). ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره تامین (یک مطالعه موردی)، پژوهشنامه مدیریت اجرایی،  نیمه دوم ، دوره  9، شماره  2 (پیاپی 36)، از 39 تا 62.
 • خسروی، ابوالفضل.، ابطحی، سیدحسین.، احمدی، رضا و سلیمی، حسین. (1391). شناسایی عوامل توانمندساز چابکی نیروی انسانی به روش دلفی در صنایع الکترونیک، بهبود مدیریت، زمستان ، دوره 6، شماره  4 (پیاپی 18)، از 129 تا 153 .
 • رهنورد، فرج‌اله و علیجانی، زهرا.  (1395). تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی، مدیریت توسعه و تحول، بهار, دوره, شماره  24، از 45 تا 55.
 • سیدحسینی، سیدمحمد.، علی احمدی، علیرضا.، فکری، رکسانا و فتحیان، محمد. (1388). طراحی الگوی چابکی در فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از مدل تحلیل مسیر در صنایع خودروسازی ایران، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید(نشریه بین المللی علوم مهندسی)، زمستان، دوره 20، شماره4، از 77 تا 89.
 • کرباسیان، مهدی.، جوانمردی، محمد.، خبوشانی، اعظم و زنجیرچی، سیدمحمود. (1390). کاربرد مدل (ISM) جهت سطح بندی شاخص‌های انتخاب تامین‌کنندگان چابک و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان با استفاده از روش TOPSIS-AHP فازی، مدیریت تولید و عملیات، بهار و تابستان, دوره2، شماره1 (پیاپی 2)، از 107 تا 134.
 • کرمی، الهام.، عرب، علیرضا و فلاح لاجیمی، حمیدرضا. (1394). اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک شرکت های صنایع الکترونیک در ایران، پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، زمستان, دوره  19 , شماره  4، از صفحه 185 تا صفحه 206.

  • · Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. K. (2007). Modeling agility of supply chain. Industrial Marketing Management, 36(4), 443-457. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.12.004
  • · Agostinho, O. L. (2015). Proposal of Organization Framework Model, using Business Processes and Hierarchical Patterns to provide Agility and Flexibility in Competitiveness Environments. Procedia Engineering, 131, 401-409. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.12.433
  • · Amiri, M., Gardeshi, M., & Moradi, J. (2011). Application of factor analysis for agile supply chain classification: A case study on the Iranian automotive parts supplier (SAPKO). Management Science Letters, 1(4), 457-466.
  • · Azevedo, S. G., Govindan, K., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2012). An integrated model to assess the leanness and agility of the automotive industry. Resources, Conservation and Recycling, 66, 85-94. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2011.12.013
  • · Baskerville, R., Pries-Heje, J., & Madsen, S. (2011). Post-agility: What follows a decade of agility? Information and Software Technology, 53(5), 543-555. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2010.10.010
  • · Braunscheidel, M. J., & Suresh, N. C. (2009). The organizational antecedents of a firm’s supply chain agility for risk mitigation and response. Journal of Operations Management, 27(2), 119-140. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2008.09.006
  • · Cummins, F. A. (2017). Chapter 10 - The Agile Organization Structure Building the Agile Enterprise (Second Edition) (pp. 301-332). Boston: Morgan Kaufmann.
  • · Felipe, C. M., Roldán, J. L., & Leal-Rodríguez, A. L. (2016). An explanatory and predictive model for organizational agility. Journal of Business Research, 69(10), 4624-4631. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.014
  • · Giachetti, R. E., Martinez, L. D., Sáenz, O. A., & Chen, C.-S. (2003). Analysis of the structural measures of flexibility and agility using a measurement theoretical framework. International Journal of Production Economics, 86(1), 47-62. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273 (03)00004-5
  • · Huang, CH., & Nof, Sh.Y. (1999). Enterprise agility: a view from the PRISM lab, International Journal of Agile Management Systems, Vol.1, No.1, pp.51-59.
  • · Ivanov, D., Dolgui, A., & Sokolov, B. (2011). On Applicability of Optimal Control Theory to Adaptive Supply Chain Planning and Scheduling. IFAC Proceedings Volumes, 44(1), 423-434. doi:http://dx.doi.org/10.3182/20110828-6-IT-1002.01243
  • · Lima-Junior, F. R., & Carpinetti, L. C. R. (2016). Combining SCOR® model and fuzzy TOPSIS for supplier evaluation and management. International Journal of Production Economics, 174, 128-141. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.01.023
  • · Lin, C. T., Chiu, H, Chu, P.-Y., (2006). Agility index in the supply chain. International Journal of Production Economics 100 (2), 285–299.
  • · Ngai, E. W. T., Chau, D. C. K., & Chan, T. L. A. (2011). Information technology, operational, and management competencies for supply chain agility: Findings from case studies. The Journal of Strategic Information Systems, 20(3), 232-249. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jsis.2010.11.002
  • · Niakan, F., Baboli, A., Moyaux, T., & Botta-Genoulaz, V. (2016). A bi-objective model in sustainable dynamic cell formation problem with skill-based worker assignment. Journal of Manufacturing Systems, 38, 46-62. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jmsy.2015.11.001
  • · Phillips, P. A., & Wright, C. (2009). E-business's impact on organizational flexibility. Journal of Business Research, 62(11), 1071-1080. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.09.014
  • · Qin, R., & Nembhard, D. A. (2010). Workforce agility for stochastically diffused conditions—A real options perspective. International Journal of Production Economics, 125(2), 324-334. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.01.006
  • · Qin, R., & Nembhard, D. A. (2015). Workforce agility in operations management. Surveys in Operations Research and Management Science, 20(2), 55-69. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sorms.2015.11.001
  • · Qumer, A., & Henderson-Sellers, B. (2008). An evaluation of the degree of agility in six agile methods and its applicability for method engineering. Information and Software Technology, 50(4), 280-295. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2007.02.002
  • · Rimienė, Kristina. 2011, Supply Chain Agility Concept Evolution (1990-2010), Economics and Management, Vol.16, 892-899. 
  • · Rosário Cabrita, M. d., Duarte, S., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2016). Integration of Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms in a Business Model Perspective: Theoretical Foundations. IFAC-PapersOnLine, 49(12), 1306-1311. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.704
  • · Sangari, M. S., Razmi, J., & Zolfaghari, S. (2015). Developing a practical evaluation framework for identifying critical factors to achieve supply chain agility. Measurement, 62, 205-214. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2014.11.002
  • · Sharifi H, Ismail HS, Reid I. (2006) Achieving agility in supply chain through simultaneous design of and design for supply chain, Journal of Manufacturing Technology Management Vol. 17 No.8: 1078-1098.
  • · Sharifi, H., & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction. International Journal of Production Economics, 62(1–2), 7-22. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273 (98)00217-5
  • · Sherehiy, B., & Karwowski, W. (2014). The relationship between work organization and workforce agility in small manufacturing enterprises. International Journal of Industrial Ergonomics, 44(3), 466-473. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ergon.2014.01.002
  • · Sherehiy, B., Karwowski, W., & Layer, J. K. (2007). A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, 37(5), 445-460. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ergon.2007.01.007
  • · Sukati, I., Hamid, A. B., Baharun, R., Yusoff, R. M., & Anuar, M. A. (2012). The Effect of Organizational Practices on Supply Chain Agility: An Empirical Investigation on Malaysia Manufacturing Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 274-281. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.191
  • · Vinodh, S., Devadasan, S. R., Vimal, K. E. K., & Kumar, D. (2013). Design of agile supply chain assessment model and its case study in an Indian automotive components manufacturing organization. Journal of Manufacturing Systems, 32(4), 620-631. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jmsy.2013.04.001
  • · Wadhwa, S., Mishra, M., & Saxena A. (2007). A network approach for modelling and design of agile supply chains using a flexibility construct. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 19 (4), 410-442.
  • · White, A., Daniel, E. M., & Mohdzain, M. (2005). The role of emergent information technologies and systems in enabling supply chain agility. International Journal of Information Management, 25(5), 396-410. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2005.06.009
  • · Yang, J. (2014). Supply chain agility: Securing performance for Chinese manufacturers. International Journal of Production Economics, 150, 104-113. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.12.018
  • · Yusuf, Y. Y., Gunasekaran, A., Musa, A., Dauda, M., El-Berishy, N. M., & Cang, S. (2014). A relational study of supply chain agility, competitiveness and business performance in the oil and gas industry. International Journal of Production Economics, 147, Part B, 531-543. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.10.009
  • · Yusuf, Y.Y., Sarhadi, M., & Gunasekaran, A. (1999). Agile manufacturing: the drivers, concepts and attributes. International Journal of Production Economics, 62 (1), 33-43.