بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ایران خودرو تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمانی در ایران خودرو تبریز می‌باشد. برای این منظور ابعاد زنجیره تامین سبز (طراحی سبز، خرید سبز، تولید سبز، انبارداری سبز، حمل و نقل سبز و بازیافت سبز) در نظر گرفته شد. سپس تاثیر هر یک از ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمان بررسی شد. پژوهش حاضر، از حیث هدف، پژوهشی کاربردی است و از حیث روش انجام آن، در زمره ‌پژوهش‌های پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این تحقیق عمدتا مدیران و تصمیم‌گیران شرکت ایران خودرو تبریز می‌باشند، که تعداد آنها 94 نفر، شامل: مدیران و معاونین و سرپرستان این شرکت می‌باشند. برای تعیین حجم نمونه لازم با توجه به محدود بودن تعداد جامعه و در جهت افزایش دقت تحقیق از روش تمام‌شماری استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه از نرم افزارSmart PLS  استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیات با استفاده از آزمون t-value  در بررسی نشان می‌دهد که همه‌ی ابعاد زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمان در ایران خودرو تبریز، تاثیر مثبت و  معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Green Supply Chain Management on Organizational Agility (Case Study: Iran Khodro Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Safdari 1
  • Reza Rostamzadeh 2
1 Graduated Master of Industrial Management, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Department of Management, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Abstract
 The aim of this research is to investigate the impact of green supply chain management (GSCM) on organizational agility in Iran Khodro manufacturing company. For this reason, components of GSCM such as green design, green purchase, green production, green warehousing, green transportation and green recycling were used. First, the relation between its components on GSCM were investigated, then, the impact of GSCM on organizational agility were tested. The nature of the research is an applied and in order to collect the data a survey method was conducted. Iran Khodro Manufacturing Company in Tabriz was chosen to be study. All the managers, directors and supervisors were selected to study. To do so a questionnaires with total number of 94 were distributed to managers. Then for data analyzing Smart partial least square (PLS) software was used. The results showed that there is a positive and meaningful impact of GSCM components on organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain Management
  • organizational agility
  • Green design
  • Green purchase
  • Green production
  • Green warehousing
  • Green Transportation