بررسی نقش ویژگی های مرکزی و پیرامونی در سازگاری با بانکداری موبایل با متغیر تعدیل گر خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد بین‌الملل تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و آمار کاربران در کشورها و ظهور و گسترش شبکه‌ های بی‌سیم و افزایش استفاده از اینترنت بر روی گوشی‌ های موبایل نسل جدیدی از کاربردهای بانکداری الکترونیکی پدیدار شده و تحولات چشم‌گیری در ارائه خدمات بانکداری رخ داده است. بانکداری موبایل به عنوان یکی از شاخه ‌های جدید بانکداری الکترونیک با استقبال گسترده ‌ای در اکثر کشورها روبرو گشته است.  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی ‌های مرکزی و پیرامونی در سازگاری با بانکداری موبایل با متغیر تعدیل‌گر خودکارآمدی می ‌باشد. جهت آزمون فرضیات از تحلیل همبستگی و حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه تهران می ‌باشند که با استفاده از روش نمونه ‌گیری تصادفی اقدام به توزیع پرسشنامه ‌ها گردید. بدین منظور پرسشنامه بین 172 نفر از دانشجویان توزیع گردید که از میان آن‌ها 152 پرسشنامه قابل استفاده بود. نتایج حاصل، نشان می ‌دهد که مهم‌ترین عامل در ایجاد اعتماد اولیه مشتریان، ویژگی ‌های پیرامونی می ‌باشد، چون ویژگی ‌های مرکزی در اعتماد اولیه معنی ‌دار نبود. مشتریانی که تجربه استفاده از بانکداری موبایل را داشته ‌اند، کیفیت خدمات (اطمینان به بانکداری موبایل)، مهم‌ترین عامل بوده است. همچنین متغیر  خودکارآمدی تأثیر اعتماد ادراک‌ شده بر سازگاری با بانکداری موبایل تعدیل می ‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Central and Peripheral Compatibility with Mobile Banking Features Considering Moderating Role of Self-Efficacy

نویسنده [English]

  • Maryam Abdoli
PhD student of Business Administration, Tabriz International Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Mobile banking is one of the new branches of e-banking have been facing widely welcomed in most countries. The aim of this study is to investigate the effect of the central and peripheral cues with mobile banking adoption in moderating role of self-efficacy. To test the hypothesis correlation analysis and partial least squares (PLS) was used. For sampling, Tehran university students were chosen using the random sampling method. The questionnaires were distributed among 172 students of which 152 were usable. The results suggested that the most important factor in building initial trust is known as peripheral cues. Quality of service (reliability in mobile banking) is the most important factor recognized by customers who have experience of using mobile banking. Also moderating role of self-efficacy confirmed the relation between central and peripheral cues with mobile banking adoption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central cues
  • Peripheral cues
  • Mobile banking
  • self-efficacy