اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با به‌کارگیری تکنیک TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران.

2 دانش‌آموخته مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، واحد بین‌المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و الویت ‌بندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه ‌گذاری در منطقه آزاد ارس با بکارگیری تکنیک تصمیم‌ گیری MADM می‌ باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است و از حیث هدف کاربردی  می ‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان اقتصادی، تجار، اصناف، دانشجویان و کلیه سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی منطقه آزاد ارس می‌ باشد. ابزار اندازه ‌گیری شاخص ‌ها، پرشسنامه بوده که در بردارنده 40 سوال مربوط به شاخص ‌ها و براساس عوامل مختلف منتخب بوده است که متناسب با متغیرهای تحقیق طراحی شده و برای 150 نفر از نمونه آماری بعنوان خبره پخش شده است. جهت اولویت ‌بندی عوامل نیز از مدل TOPSIS استفاده کرده ‌ایم. نتایج حاصله نشان داد که؛ متغیرهای مدیریت، توسعه صادرات، جذب سرمایه ‌گذاری داخلی و خارجی، عامل امکانات زیربنایی و قوانین و مقررات هر کدام در توسعه سرمایه ‌گذاری در منطقه آزاد ارس تاثیر مثبت داشته‌ اند و اولویت‌ آنها به ترتیب؛ عامل امکانات زیربنایی، عامل مدیریت، توسعه صادرات، عامل قوانین و مقررات و جذب سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Factors Influencing the Development of Investment in Aras Free Trade Zone TOPSIS Technique

نویسندگان [English]

  • Akbar Valizadeh oghani 1
  • Hajar Taghizadeh Asl 2
1 Department of Management and Accounting, Sarab Branch, Islamic Azad University, Sarab, Iran
2 BA in Business Management, Financial Trends, International Unit of Jolfa, Islamic Azad University, Jolfa, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to evaluate and prioritize the factors influencing investment decisions using multi attribute decision making (MADM) technique is in Aras Free Zone. The study categorized as descriptive survey and an applied in the nature. The study population consist of economic experts, businessmen, traders, students and domestic and foreign investors of Aras Free Zone. A questionnaire included 40 questions which designed based on various factors of research and distributed among 150 people an expert. TOPSIS models has been used to prioritize factors. The results showed that the variables of management, export promotion, attracting foreign and domestic investment, infrastructure facilities and rules and regulations of each factor have a positive impact in the development of investment in Aras Free Zone. In order of priority; infrastructure facilities, management, export development, rules and regulations and attraction of domestic and foreign investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aras Free Zone industrial trade
  • development
  • Investment
  • decision-making
  • TOPSIS