دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارایه مدل بهره وری اقتصادی بر اساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

کریم اسگندری؛ شیدا عرفای جمشیدی؛ شادی عرفای جمشیدی؛ علیرضا احمدی


طراحی زنجیره تامین سبز حلقه بسته در شرایط رقابتی بودن تقاضا و قیمت گذاری محصولات به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

مجتبی رمضانی؛ رسول نصرالهی سعیدلو


طراحی مدل نقش زنان در فرایند تصمیم‌گیری خریدهای خانوادگی با درنظر گرفتن تاثیر بازاریابی ویروسی (مطالعه موردی زنان کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

علی اکبر پیوسته؛ علی قربانی؛ الناز حازم


بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی(مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

رضا رستم زاده؛ شیما اسماعیلی پرودل


بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

فرامرز طهماسبی؛ علیرضا تمیزی؛ شیدا عرفای جمشیدی