تعداد مقالات: 56

4. ارائه الگویی برای تصمیم‌گیری لجستیک در زمان بحران

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-13

امیرحسین عبدالعلی‌پور


5. بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی، کیفیت خدمات و هویت مشترک سازمان و مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد)

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

عبداله نعامی؛ سیده شیما افتخاری سینجانی؛ علی اکبر شهری مجارشین


6. نقش سلامت روانی مدیران در مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

کریم اسگندری؛ نگار منفرد معصوم


13. بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-31

یگانه چاربند؛ نیما جعفری نویمی پور


16. بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان ارومیه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 32-48

طاهره دانش فر؛ اسداله خدیوی


17. دسته‌بندی توانمندسازهای چابکی تأمین‌کنندگان در صنعت قطعه‌سازی خودرو

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-50

مصطفی ضیائی حاجی پیرلو


22. اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-72

رضا رستم زاده؛ اصغر علی محمدی سیابان