کلیدواژه‌ها = تسهیم دانش
بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 17-31

یگانه چاربند؛ نیما جعفری نویمی پور