نویسنده = شیدا عرفای جمشیدی
ارایه مدل بهره وری اقتصادی بر اساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

کریم اسگندری؛ شیدا عرفای جمشیدی؛ شادی عرفای جمشیدی؛ علیرضا احمدی


بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

فرامرز طهماسبی؛ علیرضا تمیزی؛ شیدا عرفای جمشیدی


بررسی تأثیر فضای سیاسی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی با نقش تبدیل‌گر کار تیمی و مهارت سیاسی

دوره 4، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 1-15

فرامرز طهماسبی؛ علیرضا تمیزی؛ شیدا عرفای جمشیدی


ارائه مدل بهره وری اقتصادی براساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی

دوره 4، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 16-33

کریم اسگندری؛ شیدا عرفای جمشیدی؛ شادی عرفای جمشیدی؛ علیرضا احمدی